left-1.jpg
right-4.jpg

Jaarrekening 2015

BALANS

Stichting Bezoekerscentrum de Veenweiden  

(na bestemming exploitatiesaldo)

         
    31-dec-15     31-dec-14
   
bezoekerscentrum          
bouwkosten 379.531     379.531  
ontvangen bijdragen/subsidies -379.531     -379.531  
    0     0
inrichting bezoekerscentrum          
kosten inrichting 35.074     35.074  
ontvangen bijdragen/subsidies -35.074     -35.074  
    0     0
heemtuin          
kosten aanleg heemtuin 37.127     37.127  
ontvangen bijdragen/subsidies -32.939     -32.939  
uit bestemmingsreserve tekort aanleg heemtuin -4.188     -4.188  
    0     0
sedumdak/zonnecollectoren          
kosten aanleg sedumdak en zonnecollectoren 22.547     22.547  
ontvangen bijdragen/subsidies -15.500     -15.500  
uit bestemmingsreserve tekort aanleg sedumdak en zonnecollectoren -7.047     -7.047  
    0     0
totaal materiële vaste activa   0     0
           
           
debiteuren          
Junis telefoonkosten 118     141  
Junis lesprogramma 675     405  
IVN gebruik ruimten en koffie en theegebruik 595     0  
Stroes gebruik bezoekerscentrum 69     0  
    1.457     546
voorraden          
brochures en verkoopmaterialen 2.025     2.200  
ontvangen bijdragen/subsidies 2.025     2.025  
    0     175
overige vorderingen en overlopende activa          
rente spaarrekening 256     370  
    256     370
liquide middelen          
kas 15     22  
Rabobank 57.664     57.461  
    57.679     57.483
totaal activa   59.392     58.574
           
    31-dec-15     31-dec-14
   
           
stichtingsvermogen          
continuïteitsreserve          
stand begin boekjaar 6.883     3.952  
exploitatieresultaat 1.043     2.931  
stand eind boekjaar   7.926     6.883
           
bestemmingsreserves          
groot onderhoud bezoekerscentrum en heemtuin          
stand begin boekjaar 8.000     6.000  
dotatie 2.000     2.000  
stand eind boekjaar   10.000     8.000
           
    17.926     14.883
           
langlopende schulden          
obligatielening 33.000     33.000  
    33.000     33.000
           
kortlopende schulden          
crediteuren 242     283  
           
nog te besteden bijdragen/subsidies:          
VSB Fonds 3.540     6.052  
Rabobank Rijnstreekfonds, projectfinanciering "Beleef het Groene Hart" 2.352     2.997  
De Groene Motor 1.000     0  
           
overige overlopende passiva          
rente obligatielening 1.320     1.320  
rente en kosten bank 12     39  
    8.466     10.691
totaal passiva   59.392     58.574

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Stichting Bezoekerscentrum de Veenweiden

  2015     2015     2014     2016
    realisatie     begroting     realisatie     begroting
                       
inkomsten      
                       
gebruik ruimten                      
Junis 7.220     6.666     8.448     6.840  
IVN 2.025     2.100     2.160     2.100  
overigen 1.275     2.500     2.315     1.500  
    10.520     11.266     12.923     10.440
                       
excursies/lesprogramma's                      
opbrengsten excursies/lesprogramma's 1.755     1.800     1.935     1.800  
inhuur gidsen en overige kosten -975     -1.000     -1.116     -1.000  
    780     800     819     800
koffie/theevoorziening                      
doorberekend aan gebruikers 1.364           1.544        
inkoop -342           -459        
verbruik bestuur 75           75        
    1.097     1.000     1.160     1.000
                       
verkoop brochures en materialen                      
verkoop brochures en materialen 477     1.200     946     1.200  
inkoop brochures en materialen -203     -900     -725     -900  
    274     300     221     300
                       
ontvangen exploitatiebijdragen                      
opbrengst lente/herfstmarkt 242     0     217     300  
vrienden van' en overige giften 562     600     1.081     600  
    804     600     1.298     900
                       
rente spaarrekening Rabobank   256     400     370     200
                       
totaal inkomsten   13.731     14.366     16.791     13.640
                       
                       
    2015     2015     2014     2016
    realisatie     begroting     realisatie     begroting
uitgaven      
                       
symposia                      
uitgaven activiteitencommissie 2.479     6.051     0     3.505  
kosten exposities 67     1.000     660     1.000  
aandeel IVN -34     -500     -330     -500  
bijdrage VSB Fonds -2.512     -6.551     -330     -4.005  
    0     0     0     0
                       
bebording en boekwerken 645     2.997     905     2.352  
bijdrage Rabo Rijnstreekfonds -645     -2.997     -905     -2.352  
    0     0     0     0
                       
onderhoud bezoekerscentrum en inrichting   682     2.000     401     2.000
onderhoud sedumdak   978     500     0     1.000
onderhoud heemtuin   235     1.500     2.200     1.000
verzekeringen   1.234     1.300     1.216     1.300
vaste lasten   1.313     1.400     1.313     1.400
beveiligingskosten   681     415     405     425
energiekosten   2.339     3.100     3.516     2.900
teruggaaf energiebelastingen   -393     -400     -546     -400
water   246     260     245     260
                       
telefoonkosten 815           839        
doorberekende telefoonkosten gebruikers -118           -141        
    697     660     698     700
                       
kosten automatisering   371     500     76     500
bestuurskosten / PR   160     500     408     500
kosten vrijwilligers   339     500     187     500
diverse exploitatiekosten   335     636     265     200
rente en kosten Rabobank   151     175     156     175
rente obligatielening   1.320     1.320     1.320     1.180
totaal uitgaven   10.688     14.366     11.860     13.640
                       
exploitatiesaldo   3.043     0     4.931     0
                       
                       
    2015           2014      
    realisatie           realisatie      
bestemming exploitatiesaldo:                  
                       
naar bestemmingsreserve groot onderhoud                      
bezoekerscentrum en heemtuin   2.000           2.000      
                       
naar continuïteitsreserve   1.043           2.931      
    3.043           4.931      

 

TOELICHTING OP DE BALANS EN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van richtlijn C1 voor de jaarverslaglegging van kleine
organisaties zonder winststreven.
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met
ontvangen investeringssubsidies en bijdragen en de cumulatieve afschrijvingen.
De vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voorzover nodig
onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. Indien niet anders is vermeld hebben de
vorderingen een looptijd korter dan één jaar.
De langlopende en kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-opbrensten en de kosten en andere lasten
van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Materiële vaste activa
De kosten van de bouw en inrichting van het bezoekerscentrum zijn volledig gedekt door
daartoe ontvangen investeringssubsidies en -bijdragen.
Van de kosten van de aanleg van de heemtuin is een bedrag van € 4.188 niet gedekt
door investeringssubsidies en -bijdragen.
Het tekort is in het boekjaar 2010 ineens ten laste van de daartoe gevormde bestemmingsreserve
gebracht.
Van de kosten van aanleg van het sedumdak en de zonnecollectoren is een bedrag van
€ 7.047 niet gedekt door investeringssubsidies en -bijdragen.
Het tekort is in het boekjaar 2010 ineens ten laste van de daartoe gevormde bestemmingsreserve
gebracht.
Subsidies en bijdragen
In het boekjaar 2010 is een investeringssubsidies ontvangen van de Gemeente Alphen aan den Rijn
van € 44.000 ter financiering van het tekort op de bouw- en inrichtingskosten.
Van IVN Alphen aan den Rijn e.o. is een investeringssubsidie ontvangen voor de aanleg van
een steiger van € 1.500.
De Provincie Zuid-Holland heeft in 2010 een projectsubsidie verstrekt van € 7.875 ter financiering van
de basisvoorraad brochures en verkoopmaterialen, bebordingen en het tekort op de aanleg
van de heemtuin.
Van Stichting Community Service is in 2010 een exploitatiebijdrage ontvangen van € 2.500.
Alle toegezegde subsidies en bijdragen zijn definitief vastgesteld en inmiddels ook afgerekend.
Van de projectfinanciering van het VSB Fonds Alphen aan den Rijn is ultimo 2015 nog een
bedrag van € 3.540  (ultimo 2014 6.052) niet uitgegeven. In de volgende boekjaren zal dit bedrag conform de doelstelling worden besteed.
Door het Rabobank Rijnstreekfonds is in 2012 een projectfinanciering toegezegd van € 3.500 bedoeld voor uitbouw van "Beleef het Groene Hart" informatie en activiteiten in en om het bezoekerscentrum. Van dit bedrag is ultimo 2015 nog € 2.352 niet uitgegeven. In de volgende boekjaren zal dit bedrag conform de toezegging worden besteed.
In 2015 is van Landschap & Erfgoed Zuid-Holland een De Groene Motor Voucher ontvangen van € 1.000. Deze voucher wordt besteed voor de aanschaf van hulpmiddelen voor het onderhoud van de natuurtuin.
Obligatielening
Door de Stichting Bezoekerscentrum De Veenweiden is in het boekjaar 2010 een obligatielening
uitgegeven tot een bedrag van € 33.000, zulks ter tijdelijke financiering van de tekorten op
investeringen in materiële vaste activa en als algemene financiële buffer.
Omdat de bedoelde tekorten alsnog uit investeringssubsidies en uit de exploitatie zijn
bekostigd, is de hoofdsom van de obligatielening nog volledig beschikbaar.
Terzake de obligatielening is een reglement opgesteld d.d. 15 februari 2010. De looptijd van de
obligatielening is 15 jaar. Jaarlijks, voor het eerst in 2015, worden in de maand december
tenminste één/tiende van het aantal geplaatste obligaties uitgeloot en tegen de nominale waarde
afgelost. Het bestuur kan besluiten een hoger aantal obligaties uit te loten en af te lossen.
Op de obligaties wordt jaarlijks een rente uitgekeerd van 4%. De rente is gedurende de gehele
looptijd van de obligatielening vast.
Per 31 december 2015 zijn obligaties uitgeloot tot een bedrag van € 3.500. De uitbetaling heeft begin
2016 plaatsgevonden.
Stichtingsvermogen
De stichting is voor haar inkomsten in belangrijke mate afhankelijk van de gebruiksvergoedingen
voor ruimten in het bezoekerscentrum. Het contract met Junis is afhankelijk van haar bezetting 
en bovendien jaarlijks opzegbaar. Het bestuur streeft naar de opbouw van een continuïteitsreserve
om een eventueel wegvallen van gebruiksvergoedingen te kunnen opvangen en de activiteiten
ongestoord te kunnen continueren. Uitgangspunt is een continuïteitsreserve ter grootte van
minimaal 1 keer de jaarlijkse inkomsten.
De bestemmingsreserves betreffen door het bestuur gesepareerde middelen met een bepaald
bestedingsdoel.
Medewerkers en beloning bestuurders
Bij Stichting Bezoekerscentrum De Veenweiden zijn geen werknemers in dienst.
De bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning.