left-1.jpg
right-1.jpg

ANBI informatie

Stichting Bezoekerscentrum De Veenweiden

Fiscaalnummer 819048720

Doelstelling

In de statuten zijn de doelen van de stichting als volgt omschreven:
a Het bevorderen van de bewustwording van en het stimuleren van een actieve bijdrage aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het publiek met betrekking tot de natuur, (de inrichting van) het landschap, de cultuurhistorie en het milieu, alsmede daaraan verwante thema’s, in het Groene Hart.
b Het informeren van het publiek over de mogelijkheden om als recreant of toerist kennis te nemen van het unieke dat het Groene Hart te bieden heeft.
c. Het exploiteren en beheren van een gebouw (een bezoekerscentrum) met daarbij behorende tuin, gelegen aan de Burgemeester Bruins Slotsingel 15 te Alphen aan den Rijn.

Bestuur

Het bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers uit de Alphense samenleving. Dankzij een bundeling van gespreide vaktechnische disciplines beschikt de stichting over eigen kennis en slagkracht om haar doelstellingen te kunnen verwezenlijken. Ten minste één bestuurder wordt benoemd op voordracht van het bestuur van IVN Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid afdeling Alphen aan den Rijn en omstreken.

De huidige samenstelling van het bestuur is als volgt:

B. (Bas) Wienbelt, voorzitter

vacature, vice-voorzitter

C.W.A.M. (Cees) Claessen, secretaris

J. (Jaap) Verkade, penningmeester

G. Hooijmans, lid namens IVN Alphen aan den Rijn

E. (Evert) Mol, lid

P. (Pieter) Verkade, lid

J. G. (Joost) van Beek, lid

De bestuurders zijn alleen gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders.

Alle bestuurders voeren hun functie onbezoldigd uit. Binnen de stichting zijn geen medewerkers in loondienst.

Financiële verantwoording:

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2016 / Toelichting 2016

Jaarrekening 2017   

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:

Jaarverslag 2014   Stichting Bezoekerscentrum de Veenweiden

Jaarverslag 2015   Stichting Bezoekerscentrum de Veenweiden

Jaarverslag 2016   Stichting Bezoekerscentrum de Veenweiden

 

 

Jaarverslag 2017 ​


Stichting Bezoekerscentrum De Veenweiden presenteert hierbij haar negende jaarverslag. De indeling is als volgt:
- De stichting en haar omgeving
- Gebouw en natuurtuin
- Inhoudelijke activiteiten
- Eenmalige activiteiten
- Gemaakte afspraken
- Enkele resultaten


De stichting en haar omgeving

Doelen
In de statuten zijn de doelen van de stichting als volgt omschreven:
a Het bevorderen van de bewustwording van en het stimuleren van een actieve bijdrage aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het publiek met betrekking tot de natuur, (de inrichting van) het landschap, de cultuurhistorie en het milieu, alsmede daaraan verwante thema’s, in het Groene Hart.
b Het informeren van het publiek over de mogelijkheden om als recreant of toerist kennis te nemen van het unieke dat het Groene Hart te bieden heeft.
c. Het exploiteren en beheren van een gebouw (een bezoekerscentrum) met daarbij behorende tuin, gelegen aan de Burgemeester Bruins Slotsingel 15 te Alphen aan den Rijn.
In 2017 is aan alle doelen de nodige aandacht geschonken.

Betrokkenheid IVN
IVN Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Alphen aan den Rijn (hierna af te korten als IVN) heeft zijn betrokkenheid bij het centrum geformaliseerd door de status van participant aan te nemen en heeft daarmee een zetel in het bestuur verkregen.
Een participant is een organisatie waaraan de stichting in het bezoekerscentrum ruimte beschikbaar stelt en die daarin activiteiten ontplooit binnen het kader van de doelstelling van de stichting. In het huishoudelijk reglement is nader aangegeven waaraan een organisatie dient te voldoen om de status van participant te kunnen verkrijgen.

Samenwerking in projecten
* Hoogheemraadschap Rijnland
Op verzoek van IVN is de stichting een rol gaan spelen bij het onderhoud van twee natuurgebiedjes tussen de plaatsen Alphen aan den rijn en Boskoop. Het betreft hier een gedeelte van de Toegangse kade en twee eilandjes in het waterbergingsgebied Spoelwijk, beide eigendom van het Hoogheemraadschap Rijnland. De stichting heeft in 2016 met het hoogheemraadschap voor 10 jaar een overeenkomst gesloten. Die houdt in dat de stichting in die periode tegen betaling van een vergoeding verantwoordelijk is voor het snoeien van de bomen langs de Toegangse kade en voor het vitaal houden van de begroeiing op de beide eilandjes. Dit onderhoud wordt verzorgd door vrijwilligers van IVN. De stichting voorziet hen van de benodigde hulpmiddelen voor dit werk.

* Gemeente Alphen aan den Rijn
In de wijk Nieuwe Sloot wordt op initiatief van de bewoners een niet bebouwd eiland ingericht tot natuureiland Pampus. De gemeente Alphen aan den Rijn is eigenaar van het eiland en zorgt voor toegangsmogelijkheden tot het eiland en voor andere infrastructurele voorzieningen. IVN zet zich in om samen met omliggende scholen en woonwijken dit eiland tot een natuurbeleefplek in te richten. De rol van de stichting is ten behoeve van de gemeente en subsidiegevers verantwoordelijk zijn voor de voortgangsrapportages en de projectadministratie.

 

Jaarverslag pampus

Ontwerpen van kinderen voor natuureiland Pampus


Lidmaatschappen
* Vereniging Vrienden Park Zegersloot (VVPZ)
De stichting is lid van de Vereniging Vrienden Park Zegersloot, die fungeert als overlegplatform voor bedrijven en organisaties in het Zegerslootgebied en als gesprekspartner met de gemeente Alphen aan den Rijn waar dit de bescherming van de natuur en de verbetering van de recreatie- en sportmogelijkheden betreft. VVPZ heeft een visie en strategie ontwikkeld en verspreid met het doel het park op een samenhangende manier verder vorm en inhoud te geven. Mede daartoe zijn in en om het park specifieke borden en hekken geplaatst om de vindbaarheid van de locaties in het park te verbeteren en Park Zegersloot een eigen uitstraling te geven. Daarnaast ondersteunt de vereniging plannen van de gemeente en van leden van de vereniging als die bij haar doelstellingen aansluiten.

* Stichting Platform Recreatie en Toerisme (PReT)
Dit platform beoogt de collectieve belangen van alle op recreatie en toerisme gerichte ondernemingen en instellingen in de gemeente Alphen aan den Rijn te behartigen. Vanaf 2014 levert onze stichting de secretaris van PReT en in 2017 is de stichting zelf lid geworden.
PReT heeft zich ingezet om de financiële regelingen te inventariseren die er in het noorden van Zuid Holland beschikbaar zijn om natuurontwikkeling, recreatie en toerisme te versterken. Tegenwoordig zijn van toepassing de stimuleringsregeling Lokaal Economisch Fonds (LEF), het regionaal Flexibel Meerjaren Programma (FMP) Rijn- en Veenstreek en LEADER, het fonds voor plattelandsontwikkeling.
In de door PReT uitgebrachte nota “op weg naar toerisme met betekenis in Alphen aan den Rijn en omstreken” is Park Zegersloot genoemd als een van de locaties waar recreatie en toerisme mogelijkheden hebben om zich verder te ontwikkelen. Dat biedt het bezoekerscentrum de kans om uit te groeien tot toegangspoort voor het noordelijke deel van het Groene Hart. Vanuit het bezoekerscentrum zullen mensen dan wandelend, fietsend of varend kunnen genieten van de weidsheid en de rust van het landschap, van het unieke van de Molenviergang of van de natuurontwikkeling in de het Nieuwkoopse Plassengebied. In het rapport “Rijn- en Veenstreek als toeristische trekpleister” is de vernieuwing van het bezoekerscentrum een van de twaalf voorbeeldprojecten die de ontwikkeling van recreatie en toerisme in de regio zullen stimuleren.
In 2017 heeft PReT zich intensief ingezet om zijn visie intern met de leden en extern met actoren te delen en maatregelen te laten nemen om op afzienbare termijn de toegangspoortfuncties ingevuld te krijgen. De PReT leden VVV Boskoop, VVV Alphen aan den Rijn en de stichting hebben twee keer samen promotie gemaakt voor recreatie in de regio: op de Kwekerijdagen in Boskoop en de Jaarmarkt in Alphen aan den Rijn. In de hal van het bezoekerscentrum bevat een speciaal folderrek het promotiemateriaal van een aantal PReT leden.

 

Jaarverslag promotie

BC draait mee in de Alphense promotiekraam


* VOA Vereniging van Ondernemingen Alphen aan den Rijn (VOA)
In 2014 is de stichting begunstiger geworden van VOA. Deze vereniging biedt het bezoekerscentrum de kans om contacten te leggen en te onderhouden tijdens de bijeenkomsten die VOA organiseert. De relatie tussen Bezoekerscentrum, PReT en VOA wordt door een periodieke bestuurlijke afstemming van gemeenschappelijke actiepunten onderhouden.

Betrokkenheid personen en organisaties
De stichting drijft geheel op de inzet van vrijwilligers. Hun aantal is circa 45. Er bestaat daarnaast de mogelijkheid om ‘Vriend van de Veenweiden’ te worden. Dat zijn al deze vrijwilligers en daarnaast personen die jaarlijks een bedrag van € 25,-- en organisaties die jaarlijks een bedrag van € 50 doneren.

Bestuur
Aan het eind van 2017 bestaat het bestuur uit de volgende 6 personen:
- Bas Wienbelt, voorzitter​​- Grada Hooijmans, lid namens het IVN
- Cees Claessen, secretaris​​- Evert Mol, lid
- Jaap Verkade, penningmeester​ ​- Pieter Verkade, lid
Er is sprake van een tweetal vacatures. Met het oog op ontwikkelingen in de nabije toekomst wil het bestuur die graag in 2018 opvullen. Van de bestuursleden wordt verwacht dat zij samen kennis van en ervaring inbrengen van het besturen van organisaties van verschillende aard en omvang en dat zij beschikken over netwerken in de wereld van natuur- en milieueducatie, de lokale en provinciale politiek, het bedrijfsleven en instanties en personen die een bezoekerscentrum een goed hart toedragen.
De bestuursleden zijn voor een periode van 4 jaar benoemd, maar daarna herbenoembaar. Hiervoor is een rooster van aftreden vastgesteld. Het bestuur heeft in het verslagjaar 6 keer vergaderd. Van die vergaderingen is steeds schriftelijk verslag gedaan. De hierna vermelde commissie en werkgroepen hebben regelmatig schriftelijk of via hun woordvoerder mondeling in de bestuursvergaderingen verslag uitgebracht.

Interne organisatie
Onder het bestuur functioneren aan het eind van het verslagjaar:

a. activiteitencommissie
Deze commissie bestaat uit: Evert Mol (coördinator), Cees Claessen, Han Hendrickx, André Elink Schuurman, Bastiaan Stelling en Pieter Verkade. De commissie initieert nieuwe en verzorgt vertrouwde activiteiten in en om het gebouw en heeft in dat verband de najaarsmarkt georganiseerd. Daarnaast is energie besteed aan het plan om de bezoekerscentrumfunctie aan te passen aan de eisen van deze tijd. In gesprekken met belangrijke actoren en na bezoeken aan genoveerde BC’s en musea is een uitgewerkt projectvoorstel ontstaan dat bij meerdere fondsen ter medefinanciering is neergelegd. Drie fondsen hebben te samen een bijdrage van € 103.750 toegezegd, de stichting heeft uit eigen middelen een bedrag van € 5.000 vrij gemaakt en met de Rotary afdelingen in de regio zijn nog gesprekken gaande voor een financiële en inhoudelijke participatie. Met de belangrijke inzet van een aantal vrijwilligers wordt verwacht de renovatie in 2018 en 2019 te kunnen uitvoeren. De projectorganisatie daarvoor is in ontwikkeling. Zij zal o.a. bestaan uit een bouwteam, een redactieteam en een productenteam.
De gehele commissie heeft in het verslagjaar 6 keer vergaderd en daarvan verslag gedaan. Leden daarvan hebben daarnaast in kleiner verband gewerkt en vergaderd in het kader van het verzamelen en uitschrijven van informatie die in en na het renovatietraject beschikbaar komt voor gasten van het bezoekerscentrum.

b. expositiewerkgroep
De wisselexposities in het bezoekerscentrum zijn in dit verslagjaar verzorgd door de tentoonstellingscommissie van het IVN. Deze commissie werkt voor het IVN en de stichting en bestaat uit Pieter Verkade (coördinator) en Pieter Janssen. Er zijn twee wisselexposities geweest: 1. Vogels in de winter en 2. Natuur onder water in Park Zegersloot. De werkwijze van de werkgroep is om minder zelf exposities te ontwikkelen en in te richten, maar meer gebruik te maken van door anderen geproduceerde en in het bezoekerscentrum passende 

 

Jaarverslag wisselexpo
Belangstelling voor wisselexpositie natuur onder water

c. werkgroep tuinonderhoud
Deze werkgroep bestaat uit: Pieter Janssen (coördinator), Maayke Dijkstra, Gert de Geest, Jack en Jenny Heemskerk, Leny Hoogenbom, Hans Kempen, Eline Keppel, Truusje Langejan, Henry Loeters, Nanny Meyster, Evert Mol, Margriet van der Nagel, Madelon Pronk, Nienke Tander, Walter van de Vorst, Eef en Leny Warmerdam. Aan de hand van een beheersplan verricht de werkgroep regelmatig noodzakelijke werkzaamheden in de tuin rondom het gebouw.
Na afronding van de in 2016 aangelegde pluktuin en bij regelmatig onderhoud daarvan krijgen bezoekers de gelegenheid om voor eigen gebruik in deze pluktuin te oogsten.

d. werkgroep onderhoud
Deze werkgroep bestaat uit: Pieter Verkade (coördinator), Dirk Scheer en Dick Warmerdam. De heren verzorgen het noodzakelijke onderhoud aan en in het gebouw.

e. werkgroep PR
Deze werkgroep bestaat uit: Han Hendrickx (coördinator), Cees Claessen en Bastiaan Stelling . De werkgroep promoot de stichting in de media, via de website, met flyers, bij PReT en bij VOA. Het promotiemateriaal wordt dankzij haar royale bijdrage door Multicopy “the communication company” verzorgd.

f. deskundigen ICT en website
Chris Groesser heeft aan het eind van het jaar de verantwoordelijkheid voor het functioneren van ICT gestuurde onderdelen in beide zalen en voor het technisch beheer van de website overgedragen aan Ton van der Pol. Ton wordt geassisteerd door Soeresh Sewnundun. Han Hendrickx opereert als webredacteur.

g. coördinator BC
Lida van ’t Hof is sinds 1 jaar coördinator BC. Zij regelt de dagelijkse gang van zaken in en om het BC, maakt het rooster voor de aanwezigheid van gastvrouwen en gastheren tijdens de openingsuren van het gebouw en heeft contact met gebruikers en nieuwe huurders van ruimten in het gebouw.

h. gastvrouwen en gastheren
Circa 20 vrijwilligers zijn beschikbaar om bij toerbeurt tijdens de openingstijden van het bezoekerscentrum, op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag, in groepjes van twee gastvrouw of gastheer te zijn.

Vrijwilligersbeleid
Het vrijwilligersbeleid van de stichting is beschreven in een nota. Daarin is neergelegd dat er aandacht besteed moet worden aan werven, inwerken en behouden van vrijwilligers. De werving vindt vaak plaats onder vrienden en vriendinnen, soms via de Vrijwilligersbank van Tom in de buurt. Een drietal keren zijn de vrijwilligers bijeen geweest voor een informatiebijeenkomst. Daar zijn inleidingen gehouden over 1. Vogels in de winter, 2. De natuurontwikkeling in de Zegerplas en 3. De renovatie van het bezoekerscentrum. Verder kunnen de vrijwilligers de natuurlezingen, workshops en excursies van IVN gratis meemaken. Ongeveer 35 vrijwilligers van het IVN en de stichting hebben in augustus deelgenomen aan de deze keer door de stichting in het Bentwoud georganiseerde vrijwilligersmiddag.


Gebouw en natuurtuin

Gebouw en inrichting
In het verslagjaar is aandacht besteed aan het noodzakelijk onderhoud van het natuurlijke sedumdak op het gebouw, aan het functioneren van de aardwarmte-installatie en aan het beveiligingssysteem van het gebouw. De stichting is vanaf het begin aangesloten bij een alarmcentrale. De alarmopvolging is in 2017 overgedragen aan een daartoe gespecialiseerd bedrijf.

Natuurtuin​
Verspreid door het jaar is er onkruid gewied, het gras gemaaid, de heg geknipt en de gebouwomgeving en de looppaden van begroeiing ontdaan. In de 3 moestuintjes wordt regelmatig geplant, gewied en geoogst, zodat kinderen van de IVN jeugdgroepen en van Junis buitenschoolse kinderopvang kunnen ervaren wat er in een cultuurtuintje zoal te beleven is.


Inhoudelijke activiteiten

Vaste expositie
De expositieruimte bevat een vaste inrichting, bestaande uit drie zgn. eilanden, elk met een apart thema: ‘historie’, ‘flora en fauna’ en ‘invloed van de mens’. Tijdens de openingsuren van het bezoekerscentrum kunnen bezoekers een rondgang maken langs deze eilanden, nemen ze informatie op en testen ze hun kennis bij de interactieve elementen. De gastheren en gastvrouwen opereren dan vaak als vraagbaak en verwijzen bezoekers naar andere, omliggende mogelijkheden om Het Groene Hart, en daarbinnen de veenweiden, nader te leren kennen.

Wisselexposities
De tentoonstellingswerkgroep van IVN heeft in de eerste maanden van het jaar een mooie expositie ‘Vogels in de winter’ samengesteld en laten ophangen. Daarna heeft Duikvereniging Atlantis gezorgd voor een interessante expositie over de bewuste natuurontwikkeling onder de waterspiegel van de Zegerplas. Deze expositie is wegens de belangstelling er voor met een aantal weken verlengd tot begin 2018.


Eenmalige activiteiten

Nieuwjaarswandeling
Aan de traditioneel door IVN en de stichting aan het begin van het jaar gehouden wandeling hebben op 8 januari zo’n 50 mensen deelgenomen. Na afloop hebben zij genoten van o.a. een lekkere kop soep.

Start wisselexpositie
De opening van de wisselexpositie “Natuur onder water in de Zegerplas” hebben zo’n 60 mensen meegemaakt. Naast leden van Duikvereniging Atlantis en hun genodigden zijn dat gastvrouwen en gastheren van de stichting.

Buitenspeeldag
Op 14 juni heeft IVN voor kinderen van de basisscholen en hun begeleiders een erg in de smaak gevallen buitenspeeldag georganiseerd. In de natuurtuin en in het gebouw zijn circa 375 personen aanwezig geweest.

Ontvangst en vaartocht
Voor 30 leden van Rotary Alphen is als experiment een ontvangst in het bezoekerscentrum georganiseerd, gevolgd door een aangeklede sloepentocht naar Ter Aar, waar een bezoek is gebracht aan het Poldermuseum.

 

Jaarverslag sloep

Rotary bezoekt BC en verkent poldergebied vanaf het water


Waterspektakel
IVN en Duikvereniging Atlantis hebben voor kinderen een erg succesvolle speeldag georganiseerd op en in het water van de Zegerplas en bij de steiger naast het bezoekerscentrum. Deze activiteit heeft 200 personen op de been gebracht.

 

Jaarverslag duiken

Kinderen ontdekken onderwaterwereld Zegerplas

Nazomermarkt
De jaarlijkse nazomermarkt heeft in tegenstelling tot vorige jaren weer op een zaterdag plaats gevonden. In en rond het bezoekerscentrum en aan een zijde van het pad naar de kinderboerderij hebben aanbieders van natuur-, streek- en kunstnijverheidsproducten hun plekje gevonden. Door het koelere weer is het succes wat achtergebleven. Naar schatting hebben een kleine 200 personen de markt bezocht.

Ontvangst schoolklas
In het kader van een natuurdag voor kinderen van de Jenaplanschool zijn 30 kinderen en begeleiders in het bezoekerscentrum geweest waar uitleg gegeven is over de wisselexpositie en de bijbehorende film, die daarna bekeken zijn.

Gemaakte afspraken

Overeenkomst met IVN
Met IVN is indertijd afgesproken dat deskundige leden inzetbaar zijn als natuurgids bij door de stichting georganiseerde activiteiten, periodiek beschikbaar zijn voor het geven van natuureducatie aan de kinderen van de thema BSO natuur en milieu ‘De PaddenPoel’ en informatie of lezingen verzorgen in het kader van bijscholing, die de stichting aan haar vrijwilligers aanbiedt. Het natuurprogramma voor Junis is gevarieerd van opzet, inhoudelijk goed afgestemd op de leeftijd van de kinderen en wordt erg gewaardeerd.
Enkele jaren geleden is met het bestuur van IVN overeengekomen deze overeenkomst om te zetten in een die gebaseerd is op de aan elkaar geleverde diensten. IVN betaalt een vergoeding voor het gebruik van ruimten aan de stichting die op haar beurt aan IVN een vergoeding afdraagt voor de inzet van zijn natuurgidsen bij de natuurcomponent van Junis en bij de door de stichting georganiseerde excursies.

Overeenkomst met Junis
Met Junis Kinderopvang Alphen aan den Rijn is overeengekomen dat het eind 2016 aflopende contract met 1 jaar is verlengd. Als gevolg van de gezamenlijke inzet van enthousiaste mensen binnen Junis en IVN is de belangstelling voor kinderopvang met een natuurcomponent in de loop van 2017 zodanig geweest dat de zalencapaciteit geheel of nagenoeg geheel gebruikt wordt. Het contract voorziet in de huisvesting in gebouw ‘de vlinder’ van de thema BSO De PaddenPoel. Kinderen worden in deze opvang door gediplomeerde gidsen van IVN voorgelicht en ondernemen allerlei activiteiten om kennis te vergaren op de gebieden natuur, milieu en duurzaamheid. Gerda Bonninga, de coördinator van de IVN jeugdgroepen, heeft een aantal collega’s om zich heen verzameld zodat iedere week een deskundige aanwezig is om met de kinderen een bij deze thema BSO passend onderwerp in het gebouw of in het gebied er om heen te laten ervaren.

Overeenkomst met Oranjefonds
In het kader van de actie NL Doet heeft dit fonds een bedrag beschikbaar gesteld waarmee in 2017 de kindertuintjes opnieuw ingericht zijn kunnen worden.

Overeenkomst met de Groene Motor
Dit fonds heeft € 1.000 beschikbaar gesteld voor de aanschaf van gereedschap voor het onderhoud van de eigen natuurtuin en van bij leden van de werkgroep tuinonderhoud in onderhoud zijnde andere natuurgebiedjes.


Enkele resultaten

Gebruik ruimten
IVN maakt regelmatig gebruik van de linkerzaal voor vergaderingen en lezingen en het pleintje voor het gebouw als punt van samenkomst voor excursies. Junis gebruikt beide zalen buiten de schoolvakanties op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag en in die vakanties zowel in de ochtend als de middag. Daarnaast wordt de linkerzaal door enkele Alphense politieke partijen gehuurd voor vergaderingen en ontvangsten. Verder gebruikt de vereniging Groei en Bloei deze ruimte voor de jaarvergadering, workshops en presentaties en houdt een diëtistenorganisatie hier zijn maandelijkse werkvergaderingen. Op incidentele basis worden een of beide zalen verhuurd aan groepen of personen voor een inhoudelijke bijeenkomst, om elkaar te ontmoeten of om bij een familiegebeurtenis feestelijk stil te staan. De bezettingsgraad is licht dalend.

Bezoekersaantallen
Er wordt aantekening gehouden van het aantal bezoekers. Tijdens de reguliere openingsuren en georganiseerde gebeurtenissen hebben ongeveer 5.300 personen, vaak in gezinsverband, de expositieruimte en de natuurtuin bezocht. Ten opzichte van 2016 is er sprake van een zekere stijging van de belangstelling. Niet verwonderlijk is het dat het bezoekerscentrum van mei t/m september grotere aantallen trekt en dat de winterperiode vrij rustig is.
Verkopen
In overleg met IVN Nederland is een voorraad artikelen aangelegd. Die is uitgebreid met beschrijvingen van wandel- en fietstochten in de regio en met van Ipse De Bruggen in Vlaardingen betrokken vogelhuisjes en vogelvoederplanken. Aan de balie zijn deze artikelen te koop.


Vastgesteld in de bestuursvergadering van 18 april 2018.