left-1.jpg
right-7.jpg

ANBI informatie

Stichting Bezoekerscentrum De Veenweiden

Fiscaalnummer 819048720

Doelstelling

De Stichting Bezoekerscentrum De Veenweiden heeft ten doel:

  1. Het bevorderen van de bewustwording van en het stimuleren van een actieve bijdrage aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het publiek met betrekking tot de natuur, (de inrichting van) het landschap, de cultuurhistorie en het milieu, alsmede daaraan verwante thema’s, in het nationaal landschap Het Groene Hart;
  2. Het bouwen, exploiteren en beheren van een bezoekerscentrum in het Zegerslootgebied te Alphen aan den Rijn met bijbehorende tuin waarin activiteiten ontplooid kunnen worden in het kader van de omschreven doelstelling.

Beleidsplan

Zie het Beleidsplan 2013-2017  “van idealen nastreven naar inspelen op behoeften”

Bestuur

Het bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers uit de Alphense samenleving. Dankzij een bundeling van gespreide vaktechnische disciplines beschikt de stichting over eigen kennis en slagkracht om haar doelstellingen te kunnen verwezenlijken. Ten minste één bestuurder wordt benoemd op voordracht van het bestuur van IVN Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid afdeling Alphen aan den Rijn en omstreken.

De huidige samenstelling van het bestuur is als volgt:

B. (Bas)Wienbelt, voorzitter

vacature, vice-voorzitter

C.W.A.M.(Cees) Claessen, secretaris

J.(Jaap) Verkade, penningmeester

G. Hooijmans, lid namens IVN Alphen aan den Rijn

E. (Evert) Mol, lid

P. (Pieter) Verkade, lid

 

De bestuurders zijn alleen gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders.

Alle bestuurders voeren hun functie onbezoldigd uit. Binnen de stichting zijn geen medewerkers in loondienst.

Financiële verantwoording:

Jaarrekening 2012

Jaarrekening 2013 

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2016 / Toelichting 2016

Jaarrekening 2017 

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:

Jaarverslag 2012 Stichting Bezoekerscentrum de Veenweiden

Jaarverslag 2013  Stichting Bezoekerscentrum de Veenweiden

Jaarverslag 2014   Stichting Bezoekerscentrum de Veenweiden

Jaarverslag 2015   Stichting Bezoekerscentrum de Veenweiden

 

Jaarverslag 2016 Stichting Bezoekerscentrum de Veenweiden

Stichting Bezoekerscentrum De Veenweiden presenteert hierbij haar achtste jaarverslag. De indeling is als volgt: - De stichting en haar omgeving
- Gebouw en natuurtuin
- Inhoudelijke activiteiten

- Eenmalige activiteiten

- Gemaakte afspraken

- Enkele resultaten

De stichting en haar omgeving

Doelen

In het verslagjaar is de inhoud van de statuten op enkele plaatsen aangepast. Een daarvan is een uitbreiding van de doelen, waardoor die nu als volgt luiden:
a Het bevorderen van de bewustwording van en het stimuleren van een actieve bijdrage aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het publiek met betrekking tot de natuur, (de inrichting van) het landschap, de cultuurhistorie en het milieu, alsmede daaraan verwante thema’s, in het Groene Hart.

b Het informeren van het publiek over de mogelijkheden om als recreant of toerist kennis te nemen van het unieke dat het Groene Hart te bieden heeft.


c. Het exploiteren en beheren van een gebouw (een bezoekerscentrum) met daarbij behorende tuin, gelegen aan de Burgemeester Bruins Slotsingel 15 te Alphen aan den Rijn.

In 2016 is aan alle doelen de nodige aandacht geschonken.

Betrokkenheid IVN

IVN Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Alphen aan den Rijn (hierna af te korten als het IVN) heeft zijn betrokkenheid bij het centrum geformaliseerd door de status van participant aan te nemen en heeft daarmee een zetel in het bestuur verkregen.
Een participant is een organisatie waaraan de stichting in het bezoekerscentrum ruimte beschikbaar stelt en die daarin activiteiten ontplooit binnen het kader van de doelstelling van de stichting. In het huishoudelijk reglement is nader aangegeven waaraan een organisatie dient te voldoen om de status van participant te kunnen verkrijgen.

Vereniging Vrienden Park Zegersloot

De stichting is lid van de Vereniging Vrienden Park Zegersloot, die fungeert als overlegplatform met andere organisaties in het Zegerslootgebied en als gesprekspartner met de gemeente Alphen aan den Rijn waar dit de bescherming van de natuur en de verbetering van de recreatie- en sportmogelijkheden betreft. De vereniging heeft onlangs in het park borden en hekken laten plaatsen om de vindbaarheid van de locaties te verbeteren en Park Zegersloot een eigen uitstraling te geven.

 

Schermafbeelding 2017-04-13 om 19.47.59.png

Nieuw herkenningsbord in Park Zegersloot

Stichting Platform Recreatie en Toerisme (PReT)

Dit platform beoogt de collectieve belangen te behartigen van alle op recreatie gerichte ondernemingen en instellingen in Alphen aan den Rijn. Sinds 2014 levert onze stichting de secretaris van deze stichting.
PReT heeft zich in 2016 vooral ingezet om de (financiële) randvoorwaarden te versterken die in de publieke sector beschikbaar zijn om natuurontwikkeling, recreatie en toerisme in het veenweidegebied te versterken. Regelingen die daartoe beschikbaar zijn / komen zijn LEF, het Flexibel Meerjaren Programma (FMP) Rijn- en Veenstreek en LEADER.

In de in het voorjaar van 2016 gepubliceerde visie van PReT “op weg naar toerisme met betekenis in Alphen aan den Rijn en omstreken” wordt Park Zegersloot genoemd als een van de locaties in Alphen aan den Rijn en omstreken waar recreatie en toerisme optimale kansen hebben om zich verder te ontwikkelen. Dat biedt het bezoekerscentrum de kans zich profileren als de gastvrije toegangspoort naar de vele mogelijkheden in het veenweidegebied. Gasten van het bezoekerscentrum zullen al wandelend, fietsend of varend verbaasd staan en genieten van de weidsheid, de hoogteverschillen en de rust van het landschap, van het unieke van de Molenviergang of bijvoorbeeld van de eeuwenoude natuurontwikkeling in het Nieuwkoopse Plassengebied. In het door de landschapstafel Rijn- en Veenstreek uitgegeven rapport “Rijn- en Veenstreek als toeristische trekpleister” is de vernieuwing van het bezoekerscentrum een van de twaalf voorbeeldprojecten die de ontwikkeling van recreatie en toerisme in de regio zullen stimuleren.

Ondernemersvereniging VOA

In 2014 is de stichting begunstiger geworden van VOA, de Alphense Ondernemers Vereniging,. VOA biedt het bezoekerscentrum de kans contacten aan te gaan en te onderhouden tijdens de VOA bijeenkomsten. De relatie tussen Bezoekerscentrum, PReT en VOA wordt door een periodieke bestuurlijke afstemming van gemeen- schappelijke actiepunten onderhouden.

Betrokkenheid personen en organisaties

De stichting drijft geheel op de inzet van vrijwilligers. Hun aantal is circa 40. Er bestaat daarnaast de mogelijkheid om ‘Vriend van de Veenweiden’ te worden. Dat zijn al deze vrijwilligers en daarnaast personen die jaarlijks een bedrag van € 25,-- en organisaties die jaarlijks een bedrag van € 50 doneren. Het aantal vrienden met een donatie is circa 25.

Bestuur

In de loop van het verslagjaar is Theo Schiere als bestuurslid namens IVN opgevolgd door Bart van Loon. Aan het eind van 2016 bestaat het bestuur uit de volgende 6 personen:

- Bas Wienbelt, voorzitter
- Cees Claessen, secretaris
- Jaap Verkade, penningmeester
Door het overlijden in 2015 van Jan de Rijk en het wegens drukke werkzaamheden medio 2016 moeten uittreden van Pieter Janssen zijn er twee vacatures. Van de bestuursleden wordt verwacht dat zij samen kennis van en ervaring inbrengen van het besturen van organisaties van verschillende aard en omvang en dat zij beschikken over netwerken in de wereld van natuur- en milieueducatie, de lokale en provinciale politiek, het bedrijfsleven en instanties en personen die een bezoekerscentrum een goed hart toedragen.

- Bart van Loon, lid namens het IVN

-Evert Mol, lid

- Pieter Verkade, lid

De bestuursleden zijn voor een periode van 4 jaar benoemd, maar daarna herbenoembaar. Hiervoor is een rooster van aftreden vastgesteld. Het bestuur heeft in het verslagjaar 6 keer vergaderd. Van die vergaderingen is steeds schriftelijk verslag gedaan. De hierna vermelde commissie en werkgroepen hebben regelmatig schriftelijk of via hun woordvoerder mondeling in de bestuursvergaderingen verslag uitgebracht.

Interne organisatie

Onder het bestuur functioneren aan het eind van het verslagjaar:

a. activiteitencommissie
Deze commissie bestaat uit: Evert Mol (coördinator), Cees Claessen, André Elink Schuurman. Han Hendrickx, Bastiaan Stelling en Pieter Verkade. Pieter Janssen en Eline Keppel hebben in 2016 afscheid genomen. De commissie initieert nieuwe en verzorgt vertrouwde activiteiten in en om het gebouw en heeft in dat verband de Herfstmarkt georganiseerd. Daarnaast is energie besteed aan het plan om de bezoekerscentrumfunctie aan te passen aan de eisen van deze tijd. Tijdens bezoeken aan gerenoveerde bezoekerscentra zijn daarvoor ideeën opgedaan die in een uitgebalanceerd plan zijn neergelegd. Enkele leden hebben contact met belangrijke actoren in onze regio om draagvlak voor en financiering van het plan te krijgen. De commissie heeft in het verslagjaar 6 keer vergaderd.

b. werkgroep tuinonderhoud
Deze werkgroep bestaat uit: Pieter Janssen (coördinator), Kees l’Ami, Rick van Deuren, Gert de Geest, Jack en Jenny Heemskerk, Leny Hoogenbom, Eline Keppel, Truusje Langejan, Henry Loeters, Hugo van der Meer, Nanny Meyster, Evert Mol, Margriet van der Nagel, Bastiaan Stelling en Eef Warmerdam. Aan de hand van een beheersplan verricht de werkgroep regelmatig noodzakelijke werkzaamheden in de tuin rondom het gebouw. Tijdens de jaarlijkse NL Doet dagen in maart heeft de werkgroep, aangevuld met een aantal vluchtelingen en gemeenteambtenaren hard gewerkt aan de aanleg van een “pluktuin” links van het pleintje voor het gebouw. Na afronding van de aanleg en bij regelmatig onderhoud van de pluktuin krijgen bezoekers de gelegenheid om voor eigen gebruik in de pluktuin te oogsten.

Schermafbeelding 2017-04-13 om 19.52.12.png

Pieter Janssen met de nieuwe bosmaaier

c. werkgroep onderhoud
Deze werkgroep bestaat uit: Pieter Verkade (coördinator), Dirk Scheer en Dick Warmerdam. De heren verzorgen het noodzakelijke onderhoud aan en in het gebouw.

d. werkgroep PR Deze werkgroep bestaat uit: Han Hendrickx (coördinator) en Cees Claessen. De werkgroep promoot de activiteiten van de stichting in de media, bij PReT en VOA. Het promotiemateriaal wordt dankzij haar royale bijdrage door Multicopy “the communication company” verzorgd.

e. deskundigen ICT en website
Chris Groesser is als enige verantwoordelijke voor het functioneren van ICT gestuurde onderdelen in beide zalen en voor het technisch beheer van de website. Die kwetsbaarheid is binnen het bezoekerscentrum en het IVN punt van aandacht. Han Hendrickx opereert als webredacteur.

f. coördinator BC
Lida van ’t Hof is eind van het jaar Thea Biemans als coördinator BC opgevolgd. Zij regelt de dagelijkse gang van zaken in en om het BC en heeft contacten met gebruikers en nieuwe huurders van ruimten in het gebouw.

Schermafbeelding 2017-04-13 om 19.53.23.png

Thea Biemans neemt afscheid als coördinatrice

g. gastvrouwen en gastheren
Circa 20 vrijwilligers zijn beschikbaar om bij toerbeurt tijdens de openingstijden van het bezoekerscentrum, op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag, in groepjes van twee gastvrouw of gastheer te zijn. Het rooster voor hun inzet verzorgt de coördinator BC.

Vrijwilligersbeleid

Het vrijwilligersbeleid van de stichting is beschreven in een nota. Daarin is neergelegd dat er aandacht besteed moet worden aan werven, inwerken en behouden van vrijwilligers. De werving vindt vaak plaats onder vrienden en vriendinnen, soms via de Vrijwilligersbank van Stichting Participe. Een drietal keren zijn de vrijwilligers bijeen geweest voor een informatiebijeenkomst. Daar zijn inleidingen gehouden over 1. De turfwinning in de regio, 2. De renovatie van de expositiefunctie en 3. De werkwijze van de Natuurkiekers. Verder kunnen de vrijwilligers de natuurlezingen, workshops en excursies van IVN meemaken en wordt achtergrondinformatie gegeven over de inhoud van de wisselexposities. Ongeveer 35 vrijwilligers van het IVN en de stichting hebben in augustus deelgenomen aan de deze keer door IVN in Boskoop georganiseerde vrijwilligersmiddag.

Schermafbeelding 2017-04-13 om 19.54.49.png

Rondleiding door de tuin van de Veenmol tijdens de vrijwilligersmiddag in Boskoop

Gebouw en natuurtuin

Gebouw en inrichting

In het verslagjaar is aandacht besteed aan het noodzakelijk onderhoud van het natuurlijke sedumdak op het gebouw, aan het functioneren van de aardwarmte-installatie en aan het beveiligingssysteem van het gebouw.

Natuurtuin

Verspreid door het jaar is er onkruid gewied, het gras gemaaid, de heg geknipt en de gebouwomgeving en de looppaden van begroeiing ontdaan. In de 3 moestuintjes wordt regelmatig geplant, gewied en geoogst, zodat kinderen van de IVN jeugdgroepen en Junis buitenschoolse kinderopvang kunnen ervaren wat er in een cultuurtuintje zoal te beleven is.

Inhoudelijke activiteiten

Vaste expositie

De expositieruimte bevat een vaste inrichting, bestaande uit drie zgn. eilanden, elk met een apart thema: ‘historie’, ‘flora en fauna’ en ‘invloed van de mens’. De eilanden hebben ieder een instructieve interactieve toepassing. Tijdens de openingsuren van deze expositie kunnen de bezoekers een rondgang maken langs deze eilanden, nemen ze informatie op en testen ze hun kennis bij de interactieve elementen. De gastheren en gastvrouwen opereren dan vaak als vraagbaak en verwijzen bezoekers naar andere, omliggende mogelijkheden om Het Groene Hart, en daarbinnen de veenweiden, nader te leren kennen.

Wisselexposities

De tentoonstellingswerkgroep van IVN heeft onder het voor 2016 gekozen thema ‘Alles is natuur’ een eerste wisselexpositie verzorgd onder de titels ‘natuur in eigen tuin / tuinieren met kinderen’. Vervolgens heeft de groep Verfstreken van IPSE De Bruggen laten zien hoe zij natuur in hun kunstuitingen vormgeven. De derde wisselexpositie ‘De Verwondering’ is samengesteld door de IVN fotowerkgroep de Natuurkiekers en bevat fraaie natuuropnamen in de regio gemaakt door de werkgroepleden. De wisselexposities bevinden zich steeds in het achterste gedeelte van de expositieruimte.

Schermafbeelding 2017-04-13 om 19.56.50.png

Een van de "de Verwondering" foto’s

Eenmalige activiteiten

Herfstmarkt

De jaarlijkse herfstmarkt heeft voor de derde keer op een zondag in oktober plaats gevonden. In en rond ‘de vlinder’ en aan een zijde van het pad naar de kinderboerderij hebben aanbieders van natuur-, streek- en kunstnijverheidsproducten hun plekje gevonden. Door het koelere weer is het succes achtergebleven bij dat in 2015. Naar schatting hebben een kleine 200 personen de markt bezocht.

Schermafbeelding 2017-04-13 om 19.57.48.png

 

Verschillende standhouders in afwachting van bezoekersGemaakte afspraken

Overeenkomst met IVN

Met IVN is indertijd afgesproken dat deskundige leden inzetbaar zijn als natuurgids bij door de stichting georganiseerde activiteiten, periodiek beschikbaar zijn voor het geven van natuureducatie aan de kinderen van de thema BSO natuur en milieu ‘De PaddenPoel’ en informatie of lezingen verzorgen in het kader van de opleiding, die de stichting haar vrijwilligers aanbiedt. Het natuurprogramma voor Junis is gevarieerd van opzet, inhoudelijk goed afgestemd op de leeftijd van de kinderen en wordt erg gewaardeerd.

Begin 2014 is met het bestuur van deze vereniging overeengekomen om deze overeenkomst om te zetten in een die gebaseerd is op de aan elkaar geleverde diensten. IVN betaalt een vergoeding voor het gebruik van ruimten aan de stichting die op haar beurt aan IVN een vergoeding afdraagt voor de inzet van zijn natuurgidsen bij de natuurcomponent van Junis en bij de door de stichting georganiseerde excursies.

Overeenkomst met Junis

Met Junis Kinderopvang Alphen aan den Rijn is overeengekomen dat het eind 2015 aflopende contract met 1 jaar is verlengd. Als gevolg van de gezamenlijke inzet van enthousiaste mensen binnen Junis en het IVN is de belangstelling voor kinderopvang met een natuurcomponent in de loop van 2016 zodanig toegenomen dat de maandagmiddag, dinsdagmiddag en donderdagmiddag inmiddels geheel of nagenoeg bezet zijn. Het contract voorziet in de huisvesting in gebouw ‘de vlinder’ van de thema BSO natuur en milieu. Kinderen worden in deze opvang door gediplomeerde gidsen van IVN Alphen aan den Rijn voorgelicht en ondernemen allerlei activiteiten om kennis te vergaren op de gebieden natuur, milieu en duurzaamheid. De coördinator van de IVN jeugdgroepen heeft een aantal collega’s om zich heen verzameld zodat iedere week een gids aanwezig is om met de kinderen een natuuronderwerp in het gebouw of in het gebied er om heen te laten ervaren.

Overeenkomst met Oranjefonds

In het kader van de actie NL Doet heeft dit fonds een bedrag beschikbaar gesteld waarmee in 2016 een gedeelte van de aan te leggen wildpluktuin naast de 3 kindertuintjes kan worden gefinancierd.

Enkele resultaten

Gebruik ruimten

IVN maakt regelmatig gebruik van de linkerzaal voor vergaderingen en lezingen en het pleintje voor het gebouw als punt van samenkomst voor excursies. Daarnaast wordt de linkerzaal door enkele Alphense politieke partijen gehuurd voor bezinningsdagen, vergaderingen en ontvangsten. Verder gebruikt de vereniging Groei en Bloei de ruimte voor jaarvergadering, workshops en presentaties en houdt een diëtistenorganisatie hier zijn maandelijkse werkvergaderingen. Op incidentele basis wordt de ruimte verhuurd aan groepen of personen voor een inhoudelijke bijeenkomst, om elkaar te ontmoeten of om bij een familiegebeurtenis feestelijk stil te staan. De bezettingsgraad is licht dalend.

Bezoekersaantallen

Er wordt aantekening gehouden van het aantal bezoekers. In totaal hebben ongeveer 5.000 personen, vaak in gezinsverband, de expositieruimte en natuurtuin tijdens de openingsuren en georganiseerde evenementen bezocht. Ten opzichte van 2015 is er sprake van een zekere stijging van de belangstelling . Niet verwonderlijk is het dat het bezoekerscentrum van mei t/m september grotere aantallen trekt en dat de winterperiode vrij rustig is.

Verkopen

In overleg met IVN Nederland is een voorraad artikelen aangelegd. Die is uitgebreid met beschrijvingen van wandel- en fietstochten in de regio en met van Ipse De Bruggen in Vlaardingen betrokken vogelhuisjes en vogelvoederplanken. Aan de balie zijn deze artikelen tegen bescheiden prijzen te koop.

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 4 april 2017.