left-2.jpg
right-2.jpg

ANBI informatie

Stichting Bezoekerscentrum De Veenweiden

Fiscaalnummer 819048720

Doelstelling

In de statuten zijn de doelen van de stichting als volgt omschreven:
a Het bevorderen van de bewustwording van en het stimuleren van een actieve bijdrage aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het publiek met betrekking tot de natuur, (de inrichting van) het landschap, de cultuurhistorie en het milieu, alsmede daaraan verwante thema’s, in het Groene Hart.
b Het informeren van het publiek over de mogelijkheden om als recreant of toerist kennis te nemen van het unieke dat het Groene Hart te bieden heeft.
c. Het exploiteren en beheren van een gebouw (een bezoekerscentrum) met daarbij behorende tuin, gelegen aan de Burgemeester Bruins Slotsingel 15 te Alphen aan den Rijn.

Bestuur

Het bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers uit de Alphense samenleving. Dankzij een bundeling van gespreide vaktechnische disciplines beschikt de stichting over eigen kennis en slagkracht om haar doelstellingen te kunnen verwezenlijken. Ten minste één bestuurder wordt benoemd op voordracht van het bestuur van IVN Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid afdeling Alphen aan den Rijn en omstreken.

De huidige samenstelling van het bestuur is als volgt:

B. (Bas) Wienbelt, voorzitter

R. (René) Vrugt, vice-voorzitter

C.W.A.M. (Cees) Claessen, secretaris

F.J. (Foppe Jan) Japenga, penningmeester

A. (Anton) Zonneveld, lid namens IVN Alphen aan den Rijn

E. (Evert) Mol, lid

P. (Pieter) Verkade, lid

J. G. (Joost) van Beek, lid

De bestuurders zijn alleen gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders.

Alle bestuurders voeren hun functie onbezoldigd uit. Binnen de stichting zijn geen medewerkers in loondienst.

 

Rooster van aftreden

In art. 3 lid 8 van de statuten, verleden op 11-01-2008, staat dat bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster.

In de bestuursvergadering van 28-02-2008 is een huishoudelijk reglement vastgesteld. In art. 2 lid 7 is opgenomen.

Rooster van aftreden

 1. Jaarlijks treedt tenminste een kwart van het aantal bestuursleden af, volgens een door het bestuur te maken rooster.
 2. Aftredende bestuursleden zijn herbenoembaar.
 3. Een bestuurslid dat benoemd wordt in de vacature van een tussentijds afgetreden bestuurslid neemt in het rooster van aftreden zijn/haar plaats in.

In de vergadering van 8 juni 2020 is het rooster bijgesteld en ziet er als volgt uit.

naam

functie

2019

2020

2021

2022

2023

Bas Wienbelt

voorzitter

x

x

René Vrugt

vicevoorzitter

x

Cees Claessen *)

secretaris

x

Foppe Jan Japenga

penningmeester

x

x

Joost van Beek

lid

x

Evert Mol

lid

x

Pieter Verkade

lid

x

Anton Zonneveld

lid namens IVN

x

*) Cees Claessen is vanaf 2018 aftredend en heeft aangegeven zijn bestuurslidmaatschap te willen beëindigen. Frank Wemmenhove is gevraagd hem op te volgen en oriënteert zich.

Financiële verantwoording:

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2016 / Toelichting 2016

Jaarrekening 2017   

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2019

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:

Jaarverslag 2014   Stichting Bezoekerscentrum de Veenweiden

Jaarverslag 2015   Stichting Bezoekerscentrum de Veenweiden

Jaarverslag 2016   Stichting Bezoekerscentrum de Veenweiden

Jaarverslag 2017   Stichting Bezoekerscentrum De Veenweiden

Jaarverslag 2018   Stichting Bezoekerscentrum De Veenweiden 

 

 

Jaarverslag 2019                                     

 

Stichting Bezoekerscentrum De Veenweiden presenteert hierbij haar elfde jaarverslag. De indeling is als volgt:

- De stichting en haar omgeving

- Gebouw en natuurtuin

- Inhoudelijke activiteiten

- Eenmalige activiteiten

- Gemaakte afspraken

- Enkele resultaten

De stichting en haar omgeving

Naamloos10.png

Doelen

In de statuten zijn de doelen van de stichting als volgt omschreven:

a Het bevorderen van de bewustwording van en het stimuleren van een actieve bijdrage aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het publiek met betrekking tot de natuur, (de inrichting van) het landschap, de cultuurhistorie en het milieu, alsmede daaraan verwante thema’s, in het Groene Hart.

b Het informeren van het publiek over de mogelijkheden om als recreant of toerist kennis te nemen van het unieke dat het Groene Hart te bieden heeft.

 1. Het exploiteren en beheren van een gebouw (een bezoekerscentrum) met daarbij behorende tuin, gelegen aan de Burgemeester Bruins Slotsingel 15 te Alphen aan den Rijn.    

In 2019 is aan alle doelen de nodige aandacht geschonken. Daarnaast is hard gewerkt aan de voorbereiding van een ingrijpende renovatie van de expositieruimte.

Betrokkenheid IVN

IVN Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Alphen aan den Rijn (hierna af te korten als IVN) heeft zijn betrokkenheid bij het centrum geformaliseerd door de status van participant aan te nemen en heeft daarmee een zetel in het bestuur verkregen.

Een participant is een organisatie waaraan de stichting in het bezoekerscentrum ruimte beschikbaar stelt en die daarin activiteiten ontplooit binnen het kader van de doelstelling van de stichting. In het huishoudelijk reglement is nader aangegeven waaraan een organisatie dient te voldoen om de status van participant te kunnen verkrijgen.

 

Samenwerking in projecten

* Hoogheemraadschap van Rijnland

 1. Op verzoek van IVN is de stichting een rol gaan spelen bij het onderhoud van twee natuurgebiedjes tussen de plaatsen Alphen aan den Rijn en Boskoop. Het betreft hier een gedeelte van de Toegangse kade en twee eilandjes in het waterbergingsgebied Spoelwijk, beide eigendom van het Hoogheemraadschap Rijnland. De stichting heeft in 2016 met het hoogheemraadschap voor 10 jaar een overeenkomst gesloten. Die houdt in dat de stichting in die periode tegen betaling van een vergoeding verantwoordelijk is voor het snoeien van bomen langs de Toegangse kade en voor het vitaal houden van begroeiing op de beide eilandjes. Dit onderhoud wordt verzorgd door vrijwilligers van IVN. De stichting voorziet hen van de benodigde hulpmiddelen voor dit werk.
 2. In het kader van de vernieuwing van de expositieruimte is contact gezocht met het Hoogheemraadschap. Dat heeft er toe geleid dat Rijnland zich bereid verklaard heeft relevante informatie te verschaffen over waterbeleid in de nabije toekomst en medefinancier te zijn van belangrijke elementen binnen het nieuwe thema water.    

* Gemeente Alphen aan den Rijn

In 2018 heeft de stichting met de gemeente Alphen aan den Rijn een 10-jarige overeenkomst gesloten voor het beheren en onderhouden van een aantal verspreid liggende percelen grond met groenvoorziening. Dat beheer en onderhoud wordt onder leiding van een coördinator uitgevoerd door een groep vrijwilligers van IVN. De stichting ontvangt van de gemeente jaarlijks een financiële bijdrage, waaruit de lopende uitgaven en benodigde investeringen gedaan kunnen worden. In 2019 zijn circa 800 vrijwilligersuren besteed en is er een waterpomp aangeschaft. Er is een aanzet gemaakt voor het krijgen van inzicht in de noodzakelijke investeringen in materieel om dit werk in de resterende looptijd van de overeenkomst op adequate wijze te kunnen uitvoeren. Jaarlijks worden de activiteiten met de gemeente geëvalueerd. De terugblik op de activiteiten in 2019 is positief geweest.

 • Gemeente Alphen aan den Rijn en Flexibel MeerjarenPlan Rijn- en Veenstreek

De stichting is op weg om een van de toegangspoorten naar de Rijn- en Veenstreek te worden. Om dat te kunnen realiseren is in 2018 een intern renovatieplan vastgesteld, voor een groot gedeelte te financieren door het FMP programma van de drie gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag en Braassem. In het verslagjaar is dat plan in uitvoering genomen. Om de bekendheid met de geschiedenis, de natuur en het landschap in de Rijn- en Veenstreek te stimuleren zijn een historische carrousel en twee expositie-eilanden water en bodem ontworpen en in productie genomen.

 

Naamloos15.png

In samenwerking met het Alphens Molenoverleg en met steun van dit fonds is een drietal molenspelen voor het expositie-eiland water geproduceerd. Ook is een start gemaakt met het ontwerpen van 6 (digitale) canons over de Rijn- & Veenstreek.

Naamloos3.png

Creatief fotograaf Dirk Koster is gevraagd typische kenmerken van het landschap in beeld te brengen voor de illustratie van met name het expositie-eiland bodem en voor illustratie van een deel van de canons.

De vier Alphense Rotary Clubs hebben met video-reporter Peter Kwanten een start gemaakt met de productie van een serie van mini-docs over natuur en landschap in Alphen aan den Rijn. In deze mini-docs laten vrijwilligers, landschapsbeheerders en bekende streekgenoten de pareltjes van het landschap en de natuur zien. Deze docs worden in de toekomst niet alleen in de canons in het bezoekerscentrum getoond; ze zijn vooral gericht op een breed publiek dat via de mediakanalen van #Alphen Marketing bereikt zal worden.

Naamloos4.png

Met ondersteuning van het FMP en PReT zijn voor BC vrijwilligers vijf sessies van het trainingsprogramma "Ambassadeurs van de Veenweiden" inclusief praktijkdagen in Archeon en Boskoop uitgevoerd.

Naamloos5.png

Dit programma is mede mogelijk geworden door een financiële bijdrage van € 1.000 van de Groene Motor.

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft de stichting in nauwe samenwerking met IVN Alphen aan den Rijn en IVN Nieuwkoop geholpen bij het laten opzetten van de aan de Ziendeweg in Aarlanderveen overreden otter. Die zal een centrale plek krijgen inde expositieruimte en onderwerp worden bij educatieve activiteiten.

Lidmaatschappen

* Vereniging Vrienden Park Zegersloot (VVPZ)

De stichting is lid van de Vereniging Vrienden Park Zegersloot, die fungeert als overlegplatform voor bedrijven en organisaties in het Zegerslootgebied en als gesprekspartner voor de gemeente Alphen aan den Rijn waar dit de bescherming van de natuur en de verbetering van de recreatie- en sportmogelijkheden betreft. VVPZ heeft een visie en strategie ontwikkeld en verspreid met het doel het park op een samenhangende manier verder vorm en inhoud te geven. In 2019 is de stichting enige keren gastheer geweest voor vergaderingen van het VVPZ bestuur, de gemeente en de leden van de vereniging IVN en de stichting. Dit overleg heeft geleid tot het laten opstellen van een plan om de natuurkwaliteit van het park te onderzoeken. Dat onderzoek heeft geleid tot voorstellen om  de biodiversiteit in het park te verbeteren en de aantrekkelijkheid er van te verhogen.

Naamloos6.png

De stichting heeft VVPZ ondersteund bij het indienen van een subsidie aanvraag bij het FMP fonds ter dekking van de kosten van het Vrienden van Park Zegersloot Festival. Dit op 7 september gehouden festival heeft het karakter gekregen van een Alphense streekproductenpresentatie en een informatiemarkt voor recreatie en toerisme in de Rijn- en Veenstreek.

* Stichting Platform Recreatie en Toerisme (PReT)

Dit platform heeft tot doel de collectieve belangen van alle op recreatie en toerisme gerichte ondernemingen en instellingen in de gemeente Alphen aan den Rijn te behartigen. Vanaf 2014 levert onze stichting de secretaris en in 2017 is de stichting zelf lid geworden.

In de door PReT uitgebrachte nota “op weg naar toerisme met betekenis in Alphen aan den Rijn en omstreken” is Park Zegersloot genoemd als een van de locaties waar recreatie en toerisme mogelijkheden hebben om zich verder te ontwikkelen. Dat biedt het bezoekerscentrum de kans om uit te groeien tot toegangspoort voor het noordelijke deel van het Groene Hart. Vanuit het bezoekerscentrum zullen mensen dan wandelend, fietsend of varend kunnen genieten van de weidsheid en de rust van het landschap, van het unieke van de Molenviergang of van de natuurontwikkeling in het Nieuwkoopse Plassengebied. In het rapport “Rijn- en Veenstreek als toeristische trekpleister” is de renovatie van het bezoekerscentrum een van de twaalf voorbeeldprojecten die de ontwikkeling van recreatie en toerisme in de regio zullen stimuleren.

In 2019 heeft PReT zich intensief ingezet om zijn visie extern met actoren te delen en maatregelen te laten nemen om de toegangspoortfuncties ingevuld te krijgen. In de hal van het bezoekerscentrum hangt een speciaal folderrek met promotiemateriaal van een aantal PReT leden.

Met PReT en #Alphen Mktg heeft de stichting onderzoek gedaan naar geschikte mega-tablets in de Alphense toegangspoorten voor digitale distributie van routes en informatie op het terrein van recreatie en toerisme.

 

* VOA Vereniging van Ondernemingen Alphen aan den Rijn (VOA)

In 2014 is de stichting begunstiger geworden van VOA. Deze vereniging biedt het bezoekerscentrum de kans om contacten te leggen en te onderhouden tijdens de bijeenkomsten die VOA organiseert. De relatie tussen Bezoekerscentrum, PReT en VOA wordt door een periodieke bestuurlijke afstemming van gemeenschappelijke actiepunten onderhouden.

 

Betrokkenheid personen en organisaties

De stichting drijft geheel op de inzet van vrijwilligers. Hun aantal is ruim 40. Er bestaat daarnaast de mogelijkheid om ‘Vriend van de Veenweiden’ te worden. Dat zijn al deze vrijwilligers en daarnaast personen die jaarlijks een bedrag van € 25,-- en organisaties die jaarlijks een bedrag van € 50 doneren.

Bestuur

Aan het eind van 2019 bestaat het bestuur uit de volgende 8 personen:

- Bas Wienbelt, voorzitter                                              - Joost van Beek, lid

- Cees Claessen, secretaris                                          - Evert Mol, lid

- Foppe Jan Japenga, penningmeester                        - Pieter Verkade, lid

- Anton Zonneveld, lid namens het IVN                        - René Vrugt, lid

Er is sprake van een tweetal vacatures, vicevoorzitter en secretaris. Met het oog op ontwikkelingen in de nabije toekomst wil het bestuur die graag in 2020 opvullen. Van de bestuursleden wordt verwacht dat zij samen kennis van en ervaring inbrengen van het besturen van organisaties van verschillende aard en omvang en dat zij beschikken over netwerken in de wereld van natuur- en milieueducatie, de lokale en provinciale politiek, het recreatieve bedrijfsleven en instanties en personen die een bezoekerscentrum een warm hart toedragen.    

De bestuursleden zijn voor een periode van 4 jaar benoemd, maar daarna herbenoembaar. Hiervoor is een rooster van aftreden vastgesteld.

Het bestuur heeft in het verslagjaar 6 keer vergaderd. Van die vergaderingen is steeds schriftelijk verslag gedaan.

 

Interne organisatie

Onder het bestuur functioneren aan het eind van het verslagjaar:

 1. activiteitencommissie

Deze commissie bestaat uit: Evert Mol (coördinator), Cees Claessen, Han Hendrickx, Hans Krüse, André Elink Schuurman, Bastiaan Stelling en Pieter Verkade. De commissie initieert en verzorgt vertrouwde activiteiten in en om het gebouw. Daarnaast is er veel energie gestoken in de uitvoering van het in 2018 opgestelde plan om de bezoekerscentrumfunctie aan de eisen van deze tijd aan te passen. Professionele support bij de uitvoering van het plan wordt verleend door Rozemond Tentoonstellingen, een Alphens bedrijf met veel ervaring in het moderniseren van musea en bezoekerscentra.

Naamloos11.png

 Dit bedrijf heeft opdracht gekregen om het in 2018 opgestelde masterplan uit te voeren. De commissie heeft tijd besteed aan het ontwikkelen van een interessante manier van informatieoverdracht over de Rijn- en Veenstreek. Gekozen is voor een canonvorm langs zes thema’s, waarin verleden, heden en toekomst van de Rijn- en Veenstreek voor bezoekers op een goed toegankelijke manier beschikbaar komt. Die thema’s zijn: de bewoners, de bodem, het water, de natuur, het voedsel en de energie. Deze streekinformatie in canonvorm en de bij Alphen Marketing in ontwikkeling zijnde recreatieve suggesties zijn belangrijke elementen om toegangspoort te kunnen zijn voor de Rijn- en Veenstreek. Met de belangrijke inzet van een aantal vrijwilligers zal de fysieke renovatie begin 2020 afgerond zijn.

De gehele commissie heeft in het verslagjaar 12 keer vergaderd en daarvan verslag gedaan. Leden daarvan hebben daarnaast in kleiner verband gewerkt aan het verzamelen en uitschrijven van informatie.  

 1. werkgroep PR

Deze werkgroep bestaat uit: Han Hendrickx (coördinator), Cees Claessen en Bastiaan Stelling. De groep promoot de stichting in de media, via de website, met flyers, bij PReT en bij VOA. Het promotiemateriaal wordt dankzij haar royale bijdrage verzorgd door Multicopy “the communication company”.

 1. deskundigen ICT en website

Ton van der Pol is verantwoordelijk voor het functioneren van ICT gestuurde onderdelen in beide zalen en voor het technisch beheer van de website. Er wordt gewerkt aan de opzet van een nieuwe website die de oude na de renovatie gaat vervangen. Han Hendrickx en Bastiaan Stelling opereren beiden als web redacteur.

 1. expositiewerkgroep

De wisselexposities in het bezoekerscentrum worden verzorgd door Pieter Verkade (coördinator), Pieter Janssen en Ria van Oeveren. De werkwijze van de werkgroep is om niet zelf exposities te ontwikkelen en in te richten, maar gebruik te maken van door anderen geproduceerde en in het bezoekerscentrum passende wisselexposities.  

 1. werkgroep onderhoud

Deze werkgroep bestaat uit: Pieter Verkade (coördinator), Dirk Scheer en Dick Warmerdam. De heren verzorgen het noodzakelijke onderhoud aan en in het gebouw. In het verslagjaar is de binnenverlichting omgezet naar Led verlichting en zijn de binnenwanden grotendeels opnieuw geschilderd.

 1. werkgroep tuinonderhoud\

Deze werkgroep bestaat eind 2019 uit: Eline Keppel (coördinator), Emmy van Dijk–van Aken, Maayke Dijkstra, Jack en Jenny Heemskerk, Henry Loeters, Nanny Meyster, Evert Mol, Margriet van der Nagel en Madelon Pronk. Met behulp van een beheersplan verricht de werkgroep periodiek noodzakelijke werkzaamheden in de tuin rondom het gebouw

 1. coördinator BC

Lida van ’t Hof is coördinator BC. Zij regelt de dagelijkse gang van zaken in en om het BC, maakt het rooster voor de aanwezigheid van gastvrouwen en gastheren tijdens de openingsuren van het gebouw en heeft contact met gebruikers en nieuwe huurders van ruimten in het gebouw.

 1. gastvrouwen en gastheren

Circa 20 vrijwilligers zijn beschikbaar om bij toerbeurt tijdens de openingstijden van het bezoekerscentrum, op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag, in groepjes van twee gastvrouw of gastheer te zijn.

 

Vrijwilligersbeleid

Het vrijwilligersbeleid van de stichting is beschreven in een nota. Daarin is neergelegd dat er aandacht besteed moet worden aan werven, inwerken en behouden van vrijwilligers. De werving vindt vaak plaats onder vrienden en vriendinnen, via een oproep op de toegangsdeur van het bezoekerscentrum en via de Vrijwilligersbank van Tom in de buurt. Een aantal keren zijn de vrijwilligers bijeen geweest voor een informatiebijeenkomst. Daar zijn inleidingen gehouden over de inhoud en achtergronden van de verschillende wisselexposities. Speciaal voor de gastvrouwen en gastheren is in samenwerking met Vanessa Scholtens, een ervaren scholingsdeskundige, een cursus ontwikkeld van 8 dagdelen. Deze cursus biedt inhoudelijke informatie over de nieuwe expositie en maakt de deelnemers vertrouwd met de rol als gastvrouw/gastheer in de nieuwe expositieomgeving. Van deze cursus zijn in 2019 vijf dagdelen verzorgd. Verder kunnen de vrijwilligers de natuurlezingen, workshops en excursies van IVN gratis meemaken. Ongeveer 60 vrijwilligers van het IVN en de stichting hebben in september deelgenomen aan de deze keer door de stichting in Boskoop georganiseerde en geslaagde vrijwilligersdag.  

 

 

Gebouw en natuurtuin

 

Gebouw en inrichting

In het verslagjaar is aandacht besteed aan het noodzakelijke onderhoud van het sedumdak op het gebouw, aan het functioneren van de aardwarmte-installatie en aan het beveiligingssysteem van het gebouw. De stichting is vanaf het begin aangesloten bij een alarmcentrale. De alarmopvolging is overgedragen aan een daartoe gespecialiseerd bedrijf. Het schoonmaken van de ruiten aan de buitenkant van het gebouw en van de zonnepanelen op het dak wordt uitbesteed. Het op orde houden van de expositiezaal is in handen van een kleine groep vrijwilligsters.

 

Natuurtuin   

        

Naamloos12.png 

 Verspreid door het jaar is er onkruid gewied, het gras gemaaid, de heg geknipt en de gebouwomgeving en de looppaden van begroeiing ontdaan. In het moestuintje wordt regelmatig geplant, gewied en geoogst, zodat kinderen van de IVN jeugdgroepen en van Junis buitenschoolse kinderopvang kunnen ervaren wat er in een cultuurtuintje zoal te beleven is.

 

Inhoudelijke activiteiten

 

Vaste expositie

De expositieruimte bevat een vaste inrichting, nu nog bestaande uit drie zgn. eilanden, elk met een apart thema: ‘historie’, ‘flora en fauna’ en ‘invloed van de mens’. Tijdens de openingsuren van het bezoekerscentrum kunnen bezoekers een rondgang maken langs deze eilanden, nemen ze informatie op en testen ze hun kennis bij de interactieve elementen. De gastheren en gastvrouwen opereren dan vaak als vraagbaak en verwijzen bezoekers naar andere, omliggende, mogelijkheden om Het Groene Hart nader te leren kennen.    

Wisselexposities

Vijf wisselexposities zijn er georganiseerd, waarin uiteenlopende werken te zien zijn geweest van:

Naamloos7.png

Renée Blom, thema ‘Dromerige landschappen’

 

Naamloos9.png

Elly Nederpeld, thema ‘Textiel en veel meer’

Hans Geuze, thema ‘Vlinders, de kunst van het kleine’

en de exposties van Rob van Es en Martha Goedings.

Naamloos8.png

Vier kunstenaars hebben voor belangstellenden een lezing of workshop gegeven die positief ontvangen zijn.

 

 

 

 

Eenmalige activiteiten

 

Nieuwjaarswandeling

 

Aan de traditioneel door IVN en de stichting aan het begin van het jaar gehouden Nieuwjaarsbijeenkomst en -wandeling hebben op 6 januari zo’n 70 mensen deelgenomen. Na afloop hebben zij genoten van o.a. een lekkere kop soep.

Vriendenfestival

Naamloos14.png

 

Op 7 september heeft VVPZ zijn eerste festival gehouden. Langs het pad naar en voor het bezoekerscentrum zijn allerlei activiteiten te vinden, vooral in het kader van de promotie van streekproducten. Zeker enkele honderden hebben van hun belangstelling blijk gegeven en kunnen genieten van tot dan soms onbekende producten.  

Ontvangsten

13 september hebben 30 vrijwilligers van de Zonnebloemafdeling Hazerswoude Dorp als onderdeel van hun jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst een informatief bezoek aan de expositieruimte gebracht.

Kerststukjes maken

Lida van ’t Hof heeft op 15 december 10 handige mensen tips gegeven bij het maken van een leuk kerststukje.

Start wisselexposities

In totaal circa 125 personen hebben de opening van de wisselexposities meegemaakt. Naast familieleden, vrienden en kennissen van de exposanten zijn dat gastvrouwen en gastheren van de stichting.

Stemlokaal

Op 20 maart en 23 mei heeft de gemeente de expositieruimte als stemlokaal ingericht. Dat heeft ruim 1.100 bezoekers opgeleverd die echter praktisch alleen met het uitbrengen van hun stem bezig zijn geweest.  

 

 

Gemaakte afspraken

 

Overeenkomst met IVN

Met IVN is indertijd afgesproken dat deskundige leden inzetbaar zijn als natuurgids bij door de stichting georganiseerde activiteiten, periodiek beschikbaar zijn voor het geven van natuureducatie aan de kinderen van de thema BSO natuur en milieu ‘De PaddenPoel’ en informatie of lezingen verzorgen in het kader van bijscholing, die de stichting aan haar vrijwilligers aanbiedt. Het natuurprogramma voor Junis is gevarieerd van opzet, inhoudelijk goed afgestemd op de leeftijd van de kinderen en wordt erg gewaardeerd.          

Enkele jaren geleden is met het bestuur van IVN overeengekomen deze overeenkomst om te zetten in een die gebaseerd is op de aan elkaar geleverde diensten. IVN betaalt een vergoeding voor het gebruik van ruimten aan de stichting die op haar beurt aan IVN een vergoeding afdraagt voor de inzet van zijn natuurgidsen bij de natuurcomponent van Junis en bij de door de stichting georganiseerde excursies.

Overeenkomst met Junis

Met Junis Kinderopvang Alphen aan den Rijn is overeengekomen dat het eind 2018 aflopende contract met 1 jaar is verlengd. In het eerste deel van het jaar is de belangstelling voor kinderopvang met een natuurcomponent toegenomen en in het tweede deel wat terug gelopen. Aan het eind van het jaar zijn gemiddeld 22 kinderen per dag actief in de thema BSO De PaddenPoel. Kinderen worden in deze opvang door gediplomeerde gidsen van IVN bij de hand genomen en ondernemen allerlei activiteiten om kennis te vergaren op de gebieden natuur en duurzaamheid. Gerda Bonninga, de coördinator van de IVN jeugdgroepen, heeft een aantal collega’s om zich heen verzameld zodat iedere week een deskundige aanwezig is om met de kinderen een bij deze thema BSO passend onderwerp in het gebouw of in het gebied er om heen te laten ervaren.

Overeenkomst met Oranje Fonds

Met een financiële bijdrage van het Oranje Fonds en de inzet van vrijwilligers van Rotary Woubrugge, IVN en BC zijn in het kader van NL Doet rond het gebouw verschillende zaken aangepakt:

- de verwaarloosde permatuin is omgebouwd tot hopelijk kleurrijke bloementuin;

- de kindertuin is voorjaar klaar gemaakt;

- het tuinmeubilair is grondig schoongemaakt;

- de wilgen naast de sloot zijn gekortwiekt;

- de paddenpoel heeft groot onderhoud ondergaan en

- er is een heuvel verschenen die de kraamkamer van ringslangen moet worden.  

 

Enkele resultaten

 

Gebruik ruimten

IVN maakt regelmatig gebruik van de linkerzaal voor vergaderingen, lezingen en activiteiten van de Vlinders, Fladderaars en NatureXplorers, de IVN jeugdgroepen. Het pleintje voor het gebouw is punt van samenkomst voor aanvang van excursies. Junis gebruikt beide zalen buiten de schoolvakanties op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag en in die vakanties zowel in de ochtend als de middag. Daarnaast wordt de linkerzaal door enkele Alphense politieke partijen gehuurd voor vergaderingen en ontvangsten. Verder gebruikt de vereniging Groei en Bloei deze ruimte voor de jaarvergadering, workshops en presentaties en houdt een diëtistenorganisatie hier zijn werkvergaderingen. Op incidentele basis worden een of beide zalen verhuurd aan groepen of personen voor een inhoudelijke bijeenkomst, om elkaar te ontmoeten of om bij een familiegebeurtenis feestelijk stil te staan. De bezettingsgraad is licht dalend.

 

Bezoekersaantallen

Er wordt aantekening gehouden van het aantal bezoekers. Tijdens de reguliere openingsuren en georganiseerde gebeurtenissen hebben ongeveer 3.700 personen, vaak in gezinsverband, de expositieruimte en de natuurtuin bezocht. Ten opzichte van 2018 is er sprake van een daling in de belangstelling. Niet verwonderlijk is het dat het bezoekerscentrum van mei t/m september grotere aantallen trekt dan in de winterperiode. Mede om die reden is het openingstijdvak in de zomertijdperiode drie uur en in de wintertijdperiode twee uur.

 

Verkopen

In overleg met IVN Nederland is indertijd een voorraad informatieve artikelen aangelegd. Die is uitgebreid met beschrijvingen van wandel- en fietstochten in de regio en met van Ipse De Bruggen in Vlaardingen betrokken vogelhuisjes en vogelvoederplanken. Aan de balie zijn deze artikelen te koop.

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 8 juni 2020.