left-2.jpg
right-4.jpg

ANBI informatie

Stichting Bezoekerscentrum De Veenweiden

Fiscaalnummer 819048720

Doelstelling

In de statuten zijn de doelen van de stichting als volgt omschreven:
a Het bevorderen van de bewustwording van en het stimuleren van een actieve bijdrage aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het publiek met betrekking tot de natuur, (de inrichting van) het landschap, de cultuurhistorie en het milieu, alsmede daaraan verwante thema’s, in het Groene Hart.
b Het informeren van het publiek over de mogelijkheden om als recreant of toerist kennis te nemen van het unieke dat het Groene Hart te bieden heeft.
c. Het exploiteren en beheren van een gebouw (een bezoekerscentrum) met daarbij behorende tuin, gelegen aan de Burgemeester Bruins Slotsingel 15 te Alphen aan den Rijn.

Bestuur

Het bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers uit de Alphense samenleving. Dankzij een bundeling van gespreide vaktechnische disciplines beschikt de stichting over eigen kennis en slagkracht om haar doelstellingen te kunnen verwezenlijken. Ten minste één bestuurder wordt benoemd op voordracht van het bestuur van IVN Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid afdeling Alphen aan den Rijn en omstreken.

De huidige samenstelling van het bestuur is als volgt:

B. (Bas) Wienbelt, voorzitter

vacature, vice-voorzitter

C.W.A.M. (Cees) Claessen, secretaris

J. (Jaap) Verkade, penningmeester

G. Hooijmans, lid namens IVN Alphen aan den Rijn

E. (Evert) Mol, lid

P. (Pieter) Verkade, lid

J. G. (Joost) van Beek, lid

De bestuurders zijn alleen gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders.

Alle bestuurders voeren hun functie onbezoldigd uit. Binnen de stichting zijn geen medewerkers in loondienst.

Financiële verantwoording:

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2016 / Toelichting 2016

Jaarrekening 2017   

Jaarrekening 2018

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:

Jaarverslag 2014   Stichting Bezoekerscentrum de Veenweiden

Jaarverslag 2015   Stichting Bezoekerscentrum de Veenweiden

Jaarverslag 2016   Stichting Bezoekerscentrum de Veenweiden

Jaarverslag 2017   Stichting Bezoekerscentrum De VeenweidenJaarverslag 2018

Stichting Bezoekerscentrum De Veenweiden presenteert hierbij haar tiende jaarverslag. De indeling is als volgt:
- De stichting en haar omgeving
- Gebouw en natuurtuin
- Inhoudelijke activiteiten
- Eenmalige activiteiten
- Gemaakte afspraken
- Enkele resultaten

De stichting en haar omgeving

Doelen
In de statuten zijn de doelen van de stichting als volgt omschreven:
a Het bevorderen van de bewustwording van en het stimuleren van een actieve bijdrage aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het publiek met betrekking tot de natuur, (de inrichting van) het landschap, de cultuurhistorie en het milieu, alsmede daaraan verwante thema’s, in het Groene Hart.
b Het informeren van het publiek over de mogelijkheden om als recreant of toerist kennis te nemen van het unieke dat het Groene Hart te bieden heeft.
c. Het exploiteren en beheren van een gebouw (een bezoekerscentrum) met daarbij behorende tuin, gelegen aan de Burgemeester Bruins Slotsingel 15 te Alphen aan den Rijn.
In 2018 is aan alle doelen de nodige aandacht geschonken.

Betrokkenheid IVN
IVN Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Alphen aan den Rijn (hierna af te korten als IVN) heeft zijn betrokkenheid bij het centrum geformaliseerd door de status van participant aan te nemen en heeft daarmee een zetel in het bestuur verkregen.
Een participant is een organisatie waaraan de stichting in het bezoekerscentrum ruimte beschikbaar stelt en die daarin activiteiten ontplooit binnen het kader van de doelstelling van de stichting. In het huishoudelijk reglement is nader aangegeven waaraan een organisatie dient te voldoen om de status van participant te kunnen verkrijgen.

Samenwerking in projecten
* Hoogheemraadschap Rijnland
Op verzoek van IVN is de stichting een rol gaan spelen bij het onderhoud van twee natuurgebiedjes tussen de plaatsen Alphen aan den Rijn en Boskoop. Het betreft hier een gedeelte van de Toegangse kade en twee eilandjes in het waterbergingsgebied Spoelwijk, beide eigendom van het Hoogheemraadschap Rijnland. De stichting heeft in 2016 met het hoogheemraadschap voor 10 jaar een overeenkomst gesloten. Die houdt in dat de stichting in die periode tegen betaling van een vergoeding verantwoordelijk is voor het snoeien van bomen langs de Toegangse kade en voor het vitaal houden van begroeiing op de beide eilandjes. Dit onderhoud wordt verzorgd door vrijwilligers van IVN. De stichting voorziet hen van de benodigde hulpmiddelen voor dit werk.

* Gemeente Alphen aan den Rijn
In 2018 heeft de stichting met de gemeente Alphen aan den Rijn een 10-jarige overeenkomst gesloten voor het beheren en onderhouden van een aantal verspreid liggende percelen grond met groenvoorziening. Dat beheer en onderhoud wordt onder leiding van een coördinator uitgevoerd door een groep vrijwilligers van IVN. De stichting ontvangt van de gemeente jaarlijks een financiële bijdrage, waaruit de lopende uitgaven en benodigde investeringen gedaan kunnen worden. In 2018 is voor dit project een takkenversnipperaar aangeschaft. Jaarlijks worden de activiteiten geëvalueerd en wordt nagegaan waaraan in het komende jaar met name behoefte is.

* Gemeente Alphen aan den Rijn en Provincie Zuid Holland
In de wijk Nieuwe Sloot is in 2017 en 2018 op initiatief van bewoners een niet bebouwd eiland ingericht tot natuureiland Pampus. De gemeente Alphen aan den Rijn is eigenaar van het eiland en heeft gezorgd voor een toegangsbrug tot het eiland en voor andere infrastructurele voorzieningen. IVN heeft zich ingezet om samen met omliggende scholen en bewoners van wijken dit eiland tot een natuurbeleefplek te maken. De rol van de stichting is geweest het voor de gemeente Alphen aan den Rijn en de provincie Zuid Holland verantwoordelijk zijn voor voortgangsrapportages, projectadministratie en financiële verantwoording van ontvangen gelden

Lidmaatschappen

* Vereniging Vrienden Park Zegersloot (VVPZ)
De stichting is lid van de Vereniging Vrienden Park Zegersloot, die fungeert als overlegplatform voor bedrijven en organisaties in het Zegerslootgebied en als gesprekspartner met de gemeente Alphen aan den Rijn waar dit de bescherming van de natuur en de verbetering van de recreatie- en sportmogelijkheden betreft. VVPZ heeft een visie en strategie ontwikkeld en verspreid met het doel het park op een samenhangende manier verder vorm en inhoud te geven. In 2018 is de stichting enige keren gastheer geweest voor vergaderingen van het VVPZ bestuur, de gemeente en de leden van de vereniging IVN en de stichting. De eerste bijeenkomst heeft geleid tot het formeren van een drietal werkgroepen. De eerste beoogt te komen tot plannen om de biodiversiteit in het park te
verbeteren; de tweede om activiteiten te ontwikkelen die binnen het park passen en kunnen bijdragen aan de doelstellingen van de vereniging en zijn leden en de derde om de communicatie met doelgroepen te verbeteren.

* Stichting Platform Recreatie en Toerisme (PReT)
Dit platform heeft tot doel de collectieve belangen van alle op recreatie en toerisme gerichte ondernemingen en instellingen in de gemeente Alphen aan den Rijn te behartigen. Vanaf 2014 levert onze stichting de secretaris en in 2017 is de stichting zelf lid geworden. PReT heeft zich ingezet om de financiële regelingen te inventariseren die er in het noorden van Zuid Holland
beschikbaar zijn om natuurontwikkeling, recreatie en toerisme te versterken. Tegenwoordig zijn van toepassing de stimuleringsregeling Lokaal Economisch Fonds (LEF), het regionaal Flexibel Meerjaren Programma (FMP) Rijn- en Veenstreek en LEADER, het fonds voor plattelandsontwikkeling. In de door PReT uitgebrachte nota “op weg naar toerisme met betekenis in Alphen aan den Rijn en omstreken” is Park Zegersloot genoemd als een van de locaties waar recreatie en toerisme mogelijkheden hebben om zich verder te ontwikkelen. Dat biedt het bezoekerscentrum de kans om uit te groeien tot toegangspoort voor het
noordelijke deel van het Groene Hart. Vanuit het bezoekerscentrum zullen mensen dan wandelend, fietsend of varend kunnen genieten van de weidsheid en de rust van het landschap, van het unieke van de Molenviergang of van de natuurontwikkeling in het Nieuwkoopse Plassengebied. In het rapport “Rijn- en Veenstreek als toeristische trekpleister” is de renovatie van het bezoekerscentrum een van de twaalf voorbeeldprojecten die de ontwikkeling van recreatie en toerisme in de regio zullen stimuleren. In 2018 heeft PReT zich intensief ingezet om zijn visie extern met actoren te delen en maatregelen te laten
nemen om op afzienbare termijn de toegangspoortfuncties ingevuld te krijgen. De PReT leden VVV Boskoop, VVV Alphen aan den Rijn en de stichting hebben samen promotie gemaakt voor recreatie in de regio: op de Kwekerijdagen in Boskoop en de Jaarmarkt in Alphen aan den Rijn. In de hal van het bezoekerscentrum hangt een speciaal folderrek met promotiemateriaal van een aantal PReT leden.

* VOA Vereniging van Ondernemingen Alphen aan den Rijn (VOA)
In 2014 is de stichting begunstiger geworden van VOA. Deze vereniging biedt het bezoekerscentrum de kans om contacten te leggen en te onderhouden tijdens de bijeenkomsten die VOA organiseert. De relatie tussen Bezoekerscentrum, PReT en VOA wordt door een periodieke bestuurlijke afstemming van gemeenschappelijke actiepunten onderhouden.

Betrokkenheid personen en organisaties

De stichting drijft geheel op de inzet van vrijwilligers. Hun aantal is circa 45. Er bestaat daarnaast de mogelijkheid om ‘Vriend van de Veenweiden’ te worden. Dat zijn al deze vrijwilligers en daarnaast personen die jaarlijks een bedrag van € 25,-- en organisaties die jaarlijks een bedrag van € 50 doneren.

Bestuur

Aan het eind van 2018 bestaat het bestuur uit de volgende 6 personen:
- Bas Wienbelt, voorzitter - Grada Hooijmans, lid namens het IVN
- Cees Claessen, secretaris - Joost van Beek, lid
- Jaap Verkade, penningmeester - Evert Mol, lid en
- Pieter Verkade. lid
Er is eigenlijk sprake van een tweetal vacatures, secretaris en penningmeester. Met het oog op ontwikkelingen in de nabije toekomst wil het bestuur die graag in 2019 of 2020 opvullen. Van de bestuursleden wordt verwacht dat zij samen kennis van en ervaring inbrengen van het besturen van organisaties van verschillende aard en omvang en dat zij beschikken over netwerken in de wereld van natuur- en milieueducatie, de lokale en provinciale politiek, het recreatieve bedrijfsleven en instanties en personen die een bezoekerscentrum een warm hart toedragen.


De bestuursleden zijn voor een periode van 4 jaar benoemd, maar daarna herbenoembaar. Hiervoor is een rooster van aftreden vastgesteld. Het bestuur heeft in het verslagjaar 6 keer vergaderd. Van die vergaderingen is steeds schriftelijk verslag gedaan. De hierna vermelde commissie en werkgroepen hebben regelmatig schriftelijk of via hun woordvoerder mondeling in de bestuursvergaderingen verslag uitgebracht.

Interne organisatie

Onder het bestuur functioneren aan het eind van het verslagjaar:

a. activiteitencommissie
Deze commissie bestaat uit: Evert Mol (coördinator), Cees Claessen, Han Hendrickx, Hans Krüse, André Elink Schuurman, Bastiaan Stelling en Pieter Verkade. De commissie initieert en verzorgt vertrouwde activiteiten in en om het gebouw. Daarnaast is er energie gestoken in het plan om de bezoekerscentrumfunctie aan te passen aan de eisen van deze tijd en een sluitende financiering voor dit plan te vinden. Drie fondsen hebben te samen een bijdrage van € 103.750 toegezegd, de stichting heeft uit eigen middelen een bedrag van € 5.000 vrij gemaakt en met Rotary afdelingen in de regio en Rotary nationaal is een bijdrage van € 10.000 overeengekomen. De projectorganisatie bestaat uit een bouwteam, een redactieteam en een productenteam. Professionele support bij de uitvoering van het plan is gevonden bij Rozemond Tentoonstellingen, een Alphens bedrijf met veel ervaring in het moderniseren van musea en bezoekerscentra. Dit bedrijf heeft opdracht gekregen om een masterplan te ontwerpen, dat in de tweede helft van 2018 is gepresenteerd en door het bestuur is goedgekeurd. Vervolgens is het plan gedistribueerd naar IVN, Junis, de hoofdgebruikers van het gebouw, BC vrijwilligers en IVN leden. Dat heeft reacties opgeleverd, die op haalbaarheid in het plan getoetst gaan worden. Met de belangrijke inzet van een aantal vrijwilligers wordt verwacht de renovatie in 2019 te kunnen uitvoeren.
De gehele commissie heeft in het verslagjaar 6 keer vergaderd en daarvan verslag gedaan. Leden daarvan hebben daarnaast in kleiner verband gewerkt aan het verzamelen en uitschrijven van informatie en het verwerken daarvan in na de renovatie beschikbaar komende wandel- en fietsroutes.

b. werkgroep PR
Deze werkgroep bestaat uit: Han Hendrickx (coördinator), Cees Claessen en Bastiaan Stelling. De groep promoot de stichting in de media, via de website, met flyers, bij PReT en bij VOA. Het promotiemateriaal wordt dankzij haar royale bijdrage verzorgd door Multicopy “the communication company”.  

c. deskundigen ICT en website
Ton van der Pol is verantwoordelijk voor het functioneren van ICT gestuurde onderdelen in beide zalen en voor het technisch beheer van de website. Er wordt gewerkt aan de opzet van een nieuwe website die de oude na de renovatie gaat vervangen. Han Hendrickx en Bastiaan Stelling opereren beiden als web redacteur.  

d. expositiewerkgroep
De wisselexposities in het bezoekerscentrum zijn verzorgd door de tentoonstellingscommissie van het IVN. Deze commissie werkt voor het IVN en de stichting en bestaat uit Pieter Verkade (coördinator), Pieter Janssen en sinds het najaar 2018 uit Ria van Oeveren. De werkwijze van de werkgroep is om niet zelf exposities te ontwikkelen en in te richten, maar gebruik te maken van door anderen geproduceerde en in het bezoekerscentrum passende wisselexposities.

e. werkgroep onderhoud
Deze werkgroep bestaat uit: Pieter Verkade (coördinator), Dirk Scheer en Dick Warmerdam. De heren verzorgen het noodzakelijke onderhoud aan en in het gebouw. In het verslagjaar is een lange ladder aangeschaft, o.a. om hoog aangebrachte buitenlampen te kunnen vervangen.

f. werkgroep tuinonderhoud
Deze werkgroep bestaat in 2018 uit: Pieter Janssen (coördinator), Maayke Dijkstra, Gert de Geest, Jack en Jenny Heemskerk, Hans Kempen, Eline Keppel, Henry Loeters, Nanny Meyster, Evert Mol, Margriet van der Nagel, Madelon Pronk, Walter van de Vorst, Eef en Leny Warmerdam. Aan het eind van het jaar is Pieter Janssen als coördinator gestopt. Met behulp van een beheersplan verricht de werkgroep periodiek noodzakelijke werkzaamheden in de tuin rondom het gebouw. De in 2016 aangelegde permacultuur is niet tot wasdom kunnen komen. Op deze plek komt in 2019 een wildbloementuin.

g. coördinator BC
Lida van ’t Hof is coördinator BC. Zij regelt de dagelijkse gang van zaken in en om het BC, maakt het rooster voor de aanwezigheid van gastvrouwen en gastheren tijdens de openingsuren van het gebouw en heeft contact met gebruikers en nieuwe huurders van ruimten in het gebouw.

h. gastvrouwen en gastheren
Circa 20 vrijwilligers zijn beschikbaar om bij toerbeurt tijdens de openingstijden van het bezoekerscentrum, op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag, in groepjes van twee gastvrouw of gastheer te zijn.

Vrijwilligersbeleid
Het vrijwilligersbeleid van de stichting is beschreven in een nota. Daarin is neergelegd dat er aandacht besteed moet worden aan werven, inwerken en behouden van vrijwilligers. De werving vindt vaak plaats onder vrienden en vriendinnen, via een oproep op de toegangsdeur van het bezoekerscentrum en via de Vrijwilligersbank van Tom in de buurt. Een tweetal keren zijn de vrijwilligers bijeen geweest voor een informatiebijeenkomst. Daar zijn inleidingen gehouden over de inhoud en achtergronden van de beide wisselexposities en over de voortgang rond de renovatie van het bezoekerscentrum. Verder kunnen de vrijwilligers de natuurlezingen, workshops en excursies van IVN gratis meemaken. Ongeveer 50 vrijwilligers van het IVN en de stichting hebben in september deelgenomen aan de deze keer door IVN in en rond gebouw de vlinder georganiseerde vrijwilligersavond.

Gebouw en natuurtuin

Gebouw en inrichting
In het verslagjaar is aandacht besteed aan het noodzakelijke onderhoud van het sedumdak op het gebouw, aan het functioneren van de aardwarmte-installatie en aan het beveiligingssysteem van het gebouw. De stichting is vanaf het begin aangesloten bij een alarmcentrale. De alarmopvolging is overgedragen aan een daartoe gespecialiseerd bedrijf. Het schoonmaken van de ruiten aan de buitenkant van het gebouw en van de zonnepanelen op het dak wordt uitbesteed. Het op orde houden van de expositiezaal is in handen van een kleine groep vrijwilligsters.

Natuurtuin
Verspreid door het jaar is er onkruid gewied, het gras gemaaid, de heg geknipt en de gebouwomgeving en de looppaden van begroeiing ontdaan. Daarnaast is de door vandalisme beschadigde paddenpoeloever hersteld. In het moestuintje wordt regelmatig geplant, gewied en geoogst, zodat kinderen van de IVN jeugdgroepen en van Junis buitenschoolse kinderopvang kunnen ervaren wat er in een cultuurtuintje zoal te beleven is.

Inhoudelijke activiteiten

Vaste expositie

De expositieruimte bevat een vaste inrichting, bestaande uit drie zgn. eilanden, elk met een apart thema: ‘historie’, ‘flora en fauna’ en ‘invloed van de mens’. Tijdens de openingsuren van het bezoekerscentrum kunnen bezoekers een rondgang maken langs deze eilanden, nemen ze informatie op en testen ze hun kennis bij de interactieve elementen. De gastheren en gastvrouwen opereren dan vaak als vraagbaak en verwijzen bezoekers naar andere, omliggende, mogelijkheden om Het Groene Hart nader te leren kennen.

Wisselexposities

Er zijn drie wisselexposities geweest:
1. Stiltegebieden in het Groene Hart, beschikbaar gesteld door Stichting Groene Hart,
2. Genieten van het landschap rond de Molenviergang, samengesteld door de natuurfotografen Dirk Koster en Bastiaan Stelling, waar fraaie foto’s van het kenmerkende open gebied rond de Aarlanderveense Molenviergang te zien zijn geweest en
3. Tempora, bijeengebracht door 9 leden van de IVN werkgroep Natuurkiekers, die in prachtige opnamen hebben laten zien hoe zij met macrofotografie om kunnen gaan.

Eenmalige activiteiten

Nieuwjaarswandeling
Aan de traditioneel door IVN en de stichting aan het begin van het jaar gehouden wandeling hebben op 7 januari zo’n 65 mensen deelgenomen. Na afloop hebben zij genoten van o.a. een lekkere kop soep.

Start wisselexposities
In totaal circa 120 personen hebben de opening van de wisselexposities meegemaakt. Naast familieleden, vrienden en kennissen van de fotografen zijn dat gastvrouwen en gastheren van de stichting.

Polderdag
Dit jaar is het bezoekerscentrum voor het eerst startpunt geweest voor een fietstocht door het omliggende polderland. Op 10 mei hebben zo’n 50 personen zich aangemeld en zijn met informatie over de route vertrokken.

Buitenspeeldag
Op 14 juni heeft IVN voor kinderen van de basisscholen en hun begeleiders een erg in de smaak gevallen buitenspeeldag georganiseerd. In de natuurtuin en in het gebouw zijn circa 300 personen aanwezig geweest.

Ontvangst en excursie
Op 11 september hebben 15 kaderleden van Natuurmonumenten Zuid Holland een bezoek gebracht aan het gebouw. Na een inleiding over de koers van de stichting en het bezichtigen van de interessante wisselexpositie hebben zij met Lia van der Sandt als natuurgids een zeer in de smaak gevallen excursie meegemaakt.

Gemaakte afspraken

Overeenkomst met IVN
Met IVN is indertijd afgesproken dat deskundige leden inzetbaar zijn als natuurgids bij door de stichting georganiseerde activiteiten, periodiek beschikbaar zijn voor het geven van natuureducatie aan de kinderen van de thema BSO natuur en milieu ‘De PaddenPoel’ en informatie of lezingen verzorgen in het kader van bijscholing, die de stichting aan haar vrijwilligers aanbiedt. Het natuurprogramma voor Junis is gevarieerd van opzet, inhoudelijk goed afgestemd op de leeftijd van de kinderen en wordt erg gewaardeerd. Enkele jaren geleden is met het bestuur van IVN overeengekomen deze overeenkomst om te zetten in een die
gebaseerd is op de aan elkaar geleverde diensten. IVN betaalt een vergoeding voor het gebruik van ruimten aan de stichting die op haar beurt aan IVN een vergoeding afdraagt voor de inzet van zijn natuurgidsen bij de natuurcomponent van Junis en bij de door de stichting georganiseerde excursies.

Overeenkomst met Junis
Met Junis Kinderopvang Alphen aan den Rijn is overeengekomen dat het eind 2017 aflopende contract met 1 jaar is verlengd. Als gevolg van de gezamenlijke inzet van enthousiaste mensen binnen Junis en IVN is de belangstelling voor kinderopvang met een natuurcomponent in de loop van 2018 zodanig geweest dat de zalencapaciteit geheel gebruikt wordt. Het contract voorziet in de huisvesting van de thema BSO De PaddenPoel. Kinderen worden in deze opvang door gediplomeerde gidsen van IVN voorgelicht en ondernemen allerlei activiteiten om kennis te vergaren op de gebieden natuur, milieu en duurzaamheid. Gerda Bonninga, de
coördinator van de IVN jeugdgroepen, heeft een aantal collega’s om zich heen verzameld zodat iedere week een deskundige aanwezig is om met de kinderen een bij deze thema BSO passend onderwerp in het gebouw of in het gebied er om heen te laten ervaren.

Overeenkomst met de Groene Motor
Dit fonds heeft € 1.000 beschikbaar gesteld voor de aanschaf van gereedschap voor het onderhoud van de eigen natuurtuin en van bij leden van de werkgroep tuinonderhoud in onderhoud zijnde andere natuurgebiedjes.

Enkele resultaten

Gebruik ruimten
IVN maakt regelmatig gebruik van de linkerzaal voor vergaderingen en lezingen en het pleintje voor het gebouw als punt van samenkomst voor excursies. Junis gebruikt beide zalen buiten de schoolvakanties op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag en in die vakanties zowel in de ochtend als de middag. Daarnaast wordt de linkerzaal door enkele Alphense politieke partijen gehuurd voor vergaderingen en ontvangsten. Verder gebruikt de vereniging Groei en Bloei deze ruimte voor de jaarvergadering, workshops en presentaties en houdt een diëtistenorganisatie hier zijn maandelijkse werkvergaderingen. Op incidentele basis worden een of beide zalen verhuurd aan groepen of personen voor een inhoudelijke bijeenkomst, om elkaar te ontmoeten of om bij een
familiegebeurtenis feestelijk stil te staan. De bezettingsgraad is licht dalend.

Bezoekersaantallen
Er wordt aantekening gehouden van het aantal bezoekers. Tijdens de reguliere openingsuren en georganiseerde gebeurtenissen hebben ongeveer 4.800 personen, vaak in gezinsverband, de expositieruimte en de natuurtuin bezocht. Ten opzichte van 2017 is er sprake van een zekere daling in de belangstelling. Dat is goeddeels te verklaren door een lager aantal buitenspeeldagen voor kinderen en het niet georganiseerd hebben van een voorof najaarsmarkt. Niet verwonderlijk is het dat het bezoekerscentrum van mei t/m september grotere aantallen trekt en dat de winterperiode vrij rustig is. Mede om die reden is het openingstijdvak in de wintertijdperiode verkort van drie uur naar twee uur.

Verkopen
In overleg met IVN Nederland is een voorraad artikelen aangelegd. Die is uitgebreid met beschrijvingen van wandel- en fietstochten in de regio en met van Ipse De Bruggen in Vlaardingen betrokken vogelhuisjes en vogelvoederplanken. Aan de balie zijn deze artikelen te koop.

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 4 februari 2019.