left-1.jpg
right-11.jpg

 • Jaarverslag 2015

  Jaarverslag 2015 Stichting Bezoekerscentrum de Veenweiden

  Stichting Bezoekerscentrum De Veenweiden presenteert hierbij haar zevende jaarverslag. De indeling is als volgt:

  - De stichting en haar omgeving

  - Gebouwen en natuurtuin

  - Inhoudelijke activiteiten 

  - Eenmalige activiteiten

  - Gemaakte afspraken

  - Enkele resultaten

  De stichting en haar omgeving

  Eerste doel

  Na de realisatie van gebouw ‘de vlinder’ en de aanleg van de natuurtuin heeft de stichting zich in 2015 vooral ingezet voor de invulling van haar in de statuten als eerste genoemde doel:  

  “het bevorderen van de bewustwording van en het stimuleren van een actieve bijdrage aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het publiek met betrekking tot de natuur, (de inrichting van) het landschap, de cultuurhistorie en het milieu, alsmede daaraan verwante thema’s, in het ons omringende Groene Hart.” 

  Als verwante thema’s zijn in het Groene Hart passende vormen van recreatie en toerisme gekozen. 

  Betrokkenheid IVN

  IVN Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Alphen aan den Rijn (hierna af te korten als het IVN) heeft zijn betrokkenheid bij het centrum geformaliseerd door de status van participant aan te nemen en heeft daarmee een zetel in het bestuur verkregen. 

  Een participant is een organisatie waaraan de stichting in het bezoekerscentrum ruimte beschikbaar stelt en die daarin activiteiten ontplooit binnen het kader van de doelstelling van de stichting. In het huishoudelijk reglement is nader aangegeven waaraan een organisatie dient te voldoen om de status van participant te kunnen verkrijgen. 

  Vereniging Vrienden Park Zegersloot

  De stichting is lid van de Vereniging Vrienden Park Zegersloot, die fungeert als overlegplatform  met andere organisaties in het Zegerslootgebied en als gesprekspartner met de gemeente Alphen aan den Rijn  waar dit de bescherming van de natuur en de verbetering van de recreatie- en sportmogelijkheden betreft. De vereniging heeft tijdens een inspreekmogelijkheid op het stadhuis zijn standpunt bekend gemaakt over enkele plannen tot  uitbreiding van horecavoorzieningen aan de Zegerplas. Daarnaast heeft de vereniging borden en hekken laten ontwerpen om Park Zegersloot een eigen uitstraling te geven. Gebouw ’de vlinder’ is een keer de locatie geweest voor een goed bezochte ledenvergadering.  

  Stichting Platform Recreatie en Toerisme (PReT)

  Dit platform beoogt de collectieve belangen te behartigen van alle op recreatie gerichte ondernemingen en  instellingen in Alphen aan den Rijn. Sinds 2014 levert onze stichting de secretaris/penningmeester van deze stichting. Bereikt resultaat is het rapport ‘Op weg naar toerisme met betekenis’. 

  clip_image004.png

  De omvang en potentie van recreatie en toerisme in Alphen aan den Rijn en omgeving zijn in het rapport “op weg naar toerisme met betekenis” in kaart gebracht. Recreatie en toerisme bieden vooral kansen door het verder ontwikkelen van kleinschalige maar kwalitatief hoogwaardige authentiek Hollandse locaties en producten in het landschap en de natuur rondom Alphen. Voor recreatie en toerisme op grotere schaal zijn er vier gebieden in de Gemeente Alphen aan den Rijn interessant: 1. Avifauna/Rijnhaven/Archeon, 2. rondom de Zegerplas, 3. de tuinderijen in Boskoop en 4. het Bentwoud.  In deze gebieden werken clusters van organisaties en bedrijven samen om recreanten en toeristen voorzieningen te bieden die zij anno 2015 verwachten om op een comfortabele en duurzame manier hun vrije tijd te besteden.

  In dit kader kan het bezoekerscentrum zich profileren als de toegangspoort naar de vele mogelijkheden in het veenweidegebied om onze gasten al wandelend, fietsend of varend verbaasd te laten staan en te laten genieten van de weidsheid, de hoogteverschillen en de rust van het landschap, van het unieke van de Molenviergang of bijvoorbeeld van de eeuwenoude natuurontwikkeling in het Nieuwkoopse Plassengebied.

  Ondernemersvereniging VOA

  In 2014 is de stichting begunstiger geworden van VOA, de Alphense Ondernemers Vereniging, en wil zij actief contacten aangaan en onderhouden tijdens de VOA bijeenkomsten. Traditioneel is VOA gericht op werken, wonen en recreëren in het Alphense stadsgebied. Deze contacten helpen om elkaar te leren kennen en aandacht te vragen voor het open gebied rond Alphen aan den Rijn en met name voor de kansen om daar natuur en recreatie verder te ontwikkelen. In  het recente beleidsplan onderkent het VOA bestuur ook de toegevoegde waarde en de speerpunten van natuur en landschap. De relatie tussen Bezoekerscentrum, PReT en VOA is versterkt door een periodieke bestuurlijke afstemming van gemeenschappelijke actiepunten.

  Betrokkenheid personen en organisaties 

  De stichting drijft geheel op de inzet van vrijwilligers. Hun aantal is circa 45. Er bestaat daarnaast de mogelijkheid om ‘Vriend van de Veenweiden’ te worden. Dat zijn al deze vrijwilligers en daarnaast personen die jaarlijks een bedrag van  € 25,-- en organisaties die jaarlijks een bedrag van € 50 doneren. Het aantal vrienden met een donatie is circa 25.   

  Bestuur

  In het begin van het jaar heeft onze vicevoorzitter Jan de Rijk te horen gekregen dat hij ernstig ziek is. Jan is na een kort ziekbed op 11 juni overleden. Zijn vele contacten binnen en activiteiten voor de Alphense gemeenschap zijn gememoreerd tijdens een indrukwekkende uitvaart in de volle Bonifaciuskerk.

  clip_image006.png

  Besloten is om met Lions, zijn serviceclub, ter nagedachtenis aan hem een notenboom te planten in de natuurtuin rond het gebouw van de stichting.

  In de loop van het verslagjaar is Bart van Loon als bestuurslid namens IVN eerst opgevolgd door Dominique de Roo en na haar vertrek uit het IVN bestuur door Theo Schiere.

  Aan het eind van 2015 bestaat  het bestuur uit de volgende 7 personen:

  - Bas Wienbelt, voorzitter                                                - Theo Schiere, lid namens het IVN

  - Cees Claessen, secretaris                                                - Pieter Janssen, lid 

  - Jaap Verkade, penningmeester                                    - Pieter Verkade, lid

  - Evert Mol, lid                                    

  Zij bundelen kennis van en ervaring in het besturen van organisaties van verschillende aard en omvang en beschikken over netwerken in de wereld van natuur- en milieueducatie, de lokale en provinciale politiek, het bedrijfsleven en instanties en personen sympathiserend met een bezoekerscentrum.      

  De bestuursleden zijn voor een periode van 4 jaar benoemd, maar daarna herbenoembaar. Hiervoor is een rooster van aftreden vastgesteld. Het bestuur heeft in het verslagjaar 6 keer vergaderd. Van die vergaderingen is steeds schriftelijk verslag gedaan. De hierna vermelde commissie en werkgroepen hebben regelmatig schriftelijk of via hun woordvoerder mondeling in de bestuursvergaderingen verslag uitgebracht. 

  Interne organisatie

  Onder het bestuur functioneren aan het eind van het verslagjaar:

  a. activiteitencommissie 

  Deze commissie bestaat uit: Pieter Janssen (coördinator), Cees Claessen, Han Hendrickx, Eline Hogendoorn, Evert Mol en Pieter Verkade. De commissie initieert nieuwe en verzorgt vertrouwde activiteiten in en om het gebouw en heeft in dat verband de verregende Lentemarkt en een goed bezorgde Herfstmarkt georganiseerd. Daarnaast is veel tijd besteed aan het plan om de bezoekerscentrumfunctie aan te passen aan de eisen van deze tijd. Drie leden hebben daartoe 6 vernieuwde bezoekerscentra bezocht, daarover gerapporteerd, de eerste versie voor een renovatievoorstel aan het bestuur uitgebracht en naar draagvlak voor het plan gezocht bij belangrijke actoren in onze regio. De commissie heeft in het verslagjaar 5 keer vergaderd.

  b. werkgroep tuinonderhoud

  Deze werkgroep bestaat uit: Pieter Janssen (coördinator), Kees l’Ami, Thea Biemans, Rinus Coesel, Gert de Geest, Jack en Jenny Heemskerk, Eline Keppel, Truusje Langejan, Henry Loeters, Hugo van der Meer, Nanny Meyster, Evert Mol, Margriet van der Nagel, Wim van Ofwegen, de familie Otto en Pieter Verkade. De werkgroep verricht noodzakelijke werkzaamheden in de tuin rondom het gebouw.  

  c. werkgroep onderhoud

  Deze werkgroep bestaat uit: Pieter Verkade (coördinator), Dirk Scheer en Dick Warmerdam. De werkgroep verzorgt het onderhoud aan het gebouw. In het verslagjaar is de buitenkant milieuvriendelijk geschilderd.

  clip_image008.png

  De buitenkant schilderen

  d. werkgroep PR

  Deze werkgroep bestaat uit: Han Hendrickx (coördinator) en Cees Claessen. De werkgroep promoot de activiteiten van de stichting in de media, bij PReT en VOA en laat het promotiemateriaal extern verzorgen.  

  e. deskundigen ICT en website 

  Chris Groesser is het tweede halfjaar als enige verantwoordelijk voor het functioneren van ICT gestuurde onderdelen in de expositieruimte en voor het technisch beheer van de website. Die kwetsbaarheid is binnen IVN opgelost door het oprichten van een werkgroep ICT en website. Via BC coördinator Han Hendrickx verricht deze werkgroep onderhoudsdiensten aan apparatuur en software binnen gebouw ‘de vlinder’. Daarnaast opereert Han Hendrickx als web redacteur.

  f. coördinator BC

  Thea Biemans functioneert als coördinator BC. Zij regelt de dagelijkse gang van zaken in en om het BC en heeft contacten met gebruikers en nieuwe huurders van ruimten in het gebouw. 

  g. gastvrouwen en gastheren

  Circa 25 vrijwilligers zijn beschikbaar om bij toerbeurt tijdens de openingstijden van het bezoekerscentrum, op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag, in groepjes van twee gastvrouw of gastheer te zijn. Het rooster voor hun inzet verzorgt de coördinator BC.  

  Vrijwilligersbeleid

  Het vrijwilligersbeleid van de stichting is beschreven in een nota. Daarin is neergelegd dat er aandacht besteed moet worden aan werven, inwerken en behouden van vrijwilligers. De werving vindt vaak plaats onder vrienden en vriendinnen, soms via de Vrijwilligersbank van Stichting Participe. Een drietal keren zijn er presentaties gehouden over onderdelen van de regionale geschiedenis: 1. Het ontstaan van de veenweiden;  2. De Romeinse limes; 3. De geschiedenis van de Aphense brug en 4. De turfwinning. Verder kunnen de vrijwilligers aanwezig zijn op de natuurlezingen en workshops van IVN en wordt achtergrondinformatie gegeven over de inhoud van de  wisselexposities. Ongeveer 35 vrijwilligers van het IVN en de stichting hebben in augustus deelgenomen aan de deze keer door de stichting georganiseerde vrijwilligersdag; een inhoudelijk gedeelte in Avifauna en een gezellig gedeelte in en achter gebouw ‘de vlinder’.   

  clip_image010.png

  Een deel van het gezelschap op de vrijwilligersdag 

  Gebouwen en natuurtuin  

  Gebouw en inrichting

  In het verslagjaar is aandacht geweest voor het noodzakelijk onderhoud aan het gebouw en is voor de cursuszaal een groot TV scherm aangeschaft waardoor presentaties en dvd vertoningen in kwaliteit zijn verbeterd.

  Natuurtuin                                    

  In het voorjaar zijn met steun van het Rabobank Rijnstreek Fonds een tiental informatiebordjes geplaatst waardoor de wandelaar direct op de hoogte is van wat er in het groeiseizoen ter plekke te zien en te beleven is. Verspreid door het jaar is er onkruid gewied, het gras gemaaid, de heg geknipt en de gebouwomgeving en de looppaden van begroeiing ontdaan. In de 3 moestuintjes wordt regelmatig geplant, gewied en geoogst, zodat kinderen van de IVN jeugdgroepen en Junis buitenschoolse kinderopvang kunnen ervaren wat er in een cultuurtuintje zoal te beleven is.

  clip_image012.png

  Informatiepaneel bij ingang natuurtuin

  Inhoudelijke activiteiten

  Vaste expositie

  De expositieruimte bevat een vaste inrichting, bestaande uit drie zgn. eilanden, elk met een apart thema: ‘historie’, ‘flora en fauna’ en ‘invloed van de mens’. De eilanden hebben ieder een instructieve interactieve toepassing. Tijdens de openingsuren van deze expositie kunnen de bezoekers een rondgang maken langs deze eilanden, nemen ze informatie op en testen ze hun kennis bij de interactieve elementen. De gastheren en gastvrouwen opereren dan vaak als vraagbaak en verwijzen bezoekers naar andere, omliggende mogelijkheden om Het Groene Hart, en daarbinnen de veenweiden, nader te leren kennen.     

  Wisselexposities

  De tentoonstellingswerkgroep van IVN heeft onder het voor 2015 gekozen thema ‘Groen doet goed’ drie wisselexposities opgebouwd onder de titels ‘mens, milieu en maatschappij’, ‘gezondheid voor jong en oud’  en ‘hoe groen ben jij’. De laatste expositie heeft leuke expressies laten zien van cliënten van Adfund, plaatselijke organisatie voor de opvang en begeleiding van verstandelijk gehandicapten. Bezoekers van deze wisselexposities kunnen langs panelen met informatie in woord en beeld lopen en treffen voorwerpen over het thema aan in de ruimte of aan de wanden. 

  Eenmalige activiteiten

  Lentemarkt

  De jaarlijkse Lentemarkt in april heeft dit jaar last gehad van koud en regenachtig weer. Als gevolg daarvan is de belangstelling voor dit gebeuren duidelijk lager geweest dan in voorgaande jaren maar dat heeft verschillende kraamhouders niet weerhouden om voor de activiteit in het najaar weer in te tekenen.    

  Herfstevenement

  De jaarlijkse herfstmarkt heeft voor de tweede keer op een zondag in oktober plaats gevonden. In en rond ‘de vlinder’ en aan een zijde van het pad naar de kinderboerderij hebben aanbieders van natuur-, streek- en kunstnijverheidsproducten goede zaken kunnen doen omdat het fraaie weer honderden bezoekers op de been heeft kunnen brengen.

  clip_image014.png

  Flinke belangstelling voor de kramen met producten

  Gemaakte afspraken

  Overeenkomst met IVN

  Met IVN is indertijd afgesproken dat deskundige leden inzetbaar zijn als natuurgids bij door de stichting georganiseerde activiteiten, periodiek beschikbaar zijn voor het geven van natuureducatie aan de kinderen van de thema BSO natuur en milieu ‘De PaddenPoel’ en informatie of lezingen verzorgen in het kader van de opleiding, die de stichting haar vrijwilligers aanbiedt. Het natuurprogramma voor Junis is gevarieerd van opzet, inhoudelijk goed afgestemd op de leeftijd van de kinderen en wordt erg gewaardeerd.           

  Begin 2014 is met het bestuur van deze vereniging overeengekomen om deze overeenkomst om te zetten in een die gebaseerd is op de aan elkaar geleverde diensten. IVN betaalt een vergoeding voor het gebruik van ruimten aan de stichting die op haar beurt aan IVN een vergoeding afdraagt voor de inzet van zijn natuurgidsen bij de natuurcomponent van Junis en bij de door de stichting georganiseerde excursies. 

  Overeenkomst met Junis

  Met Junis Kinderopvang Alphen aan den Rijn is overeengekomen dat het eind 2014 aflopende contract met 1 jaar is verlengd. Als gevolg van de gezamenlijke inzet van enthousiaste mensen binnen Junis en het IVN is de belangstelling voor kinderopvang met een natuurcomponent in de loop van 2015 zodanig toegenomen dat de dinsdagmiddag en donderdagmiddag inmiddels geheel bezet zijn. Het contract voorziet in de huisvesting in gebouw ‘de vlinder’ van de thema BSO natuur en milieu. Kinderen worden in deze opvang door gediplomeerde gidsen van IVN Alphen aan den Rijn voorgelicht en ondernemen allerlei activiteiten om kennis te vergaren op de gebieden natuur, milieu en duurzaamheid. De coördinator van de IVN jeugdgroepen heeft een aantal collega’s om zich heen verzameld zodat iedere week een gids aanwezig is om met de kinderen een natuuronderwerp in het gebouw of in het gebied er om heen te laten ervaren. 

  Overeenkomst met Groene Motor

  Dit fonds heeft een bijdrage verleend in de kosten voor aanschaf en opslag van een flinke grasmaaier waardoor het vanaf 2016 mogelijk wordt de maaiwerkzaamheden in de natuurtuin volledig in eigen beheer te doen.

  Overeenkomst met Oranjefonds

  In het kader van de actie NL Doet heeft dit fonds een bedrag beschikbaar gesteld waarmee in 2016 een gedeelte van de aan te leggen wildpluktuin naast de 3 kindertuintjes kan worden gefinancierd.

  Enkele resultaten 

  Gebruik ruimten

  IVN maakt regelmatig gebruik van de linkerzaal voor vergaderingen en lezingen en het pleintje voor het gebouw als punt van samenkomst voor excursies. Daarnaast wordt de linkerzaal door enkele Alphense politieke partijen gehuurd voor bezinningsdagen, vergaderingen en ontvangsten. Verder gebruikt de vereniging Groei en Bloei de ruimte voor jaarvergadering, workshops en presentaties en houdt een diëtistenorganisatie hier zijn maandelijkse werkvergaderingen. Op incidentele basis wordt de ruimte verhuurd aan groepen of personen voor een inhoudelijke bijeenkomst, om elkaar te ontmoeten of om bij een familiegebeurtenis feestelijk stil te staan. De bezettingsgraad is licht dalend.

  Bezoekersaantallen

  Er wordt aantekening gehouden van het aantal bezoekers. In totaal hebben circa 4.600 personen, vaak in gezinsverband, de expositieruimte en natuurtuin tijdens de openingsuren en georganiseerde evenementen bezocht. Ten opzichte van 2014 is er wel sprake van een zekere daling. Niet verwonderlijk is het dat het bezoekerscentrum van mei t/m september grotere aantallen trekt en dat de winterperiode vrij rustig is. 

  Verkopen  

  In overleg met IVN Nederland is een voorraad artikelen aangelegd. Die is uitgebreid met beschrijvingen van wandel- en fietstochten in de regio en met van Ipse De Bruggen in Vlaardingen betrokken vogelhuisjes en vogelvoederplanken. Aan de balie zijn deze artikelen tegen bescheiden prijzen te koop. 

  Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 april 2016.

 • jaarverslag 2014

  Jaarverslag 2014 Stichting Bezoekerscentrum De Veenweiden   

   

  Stichting Bezoekerscentrum De Veenweiden presenteert hierbij haar zesde jaarverslag. De indeling is als volgt:

  - De stichting en haar omgeving

  - Gebouwen en natuurtuin

  - Inhoudelijke activiteiten

  - Eenmalige activiteiten

  - Gemaakte afspraken

  - Enkele resultaten

  De stichting en haar omgeving

   

  Eerste doel

  Na de realisatie van gebouw ‘de vlinder’ en de aanleg van de natuurtuin heeft de stichting zich in 2014 vooral ingezet voor de invulling van haar in de statuten als eerste genoemde doel: 

  “het bevorderen van de bewustwording van en het stimuleren van een actieve bijdrage aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het publiek met betrekking tot de natuur, (de inrichting van) het landschap, de cultuurhistorie en het milieu, alsmede daaraan verwante thema’s, in het ons omringende Groene Hart.”

  Als verwante thema’s zijn in het Groene Hart passende vormen van recreatie en toerisme gekozen.

  Betrokkenheid IVN

  IVN Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Alphen aan den Rijn (hierna af te korten als het IVN) heeft zijn betrokkenheid bij het centrum geformaliseerd door de status van participant aan te nemen en heeft daarmee een zetel in het bestuur verkregen.

  Een participant is een organisatie waaraan de stichting in het bezoekerscentrum ruimte beschikbaar stelt en die daarin activiteiten ontplooit binnen het kader van de doelstelling van de stichting. In het huishoudelijk reglement is nader aangegeven waaraan een organisatie dient te voldoen om de status van participant te kunnen verkrijgen.

  Vereniging Vrienden Park Zegersloot

  De stichting is lid geworden van de Vrienden Park Zegersloot, een vereniging die fungeert als overlegplatform  met andere organisaties in het Zegerslootgebied en als gesprekspartner met de gemeente Alphen aan den Rijn  waar dit betreft de bescherming van de natuur en de verbetering van de recreatie- en sportmogelijkheden. Er zijn bijdragen geleverd aan de oprichting van de vereniging en aan de inhoud van de nota “Het Park Centraal” die in 2015 in de gemeenteraad zal worden behandeld.

  Stichting Platform Recreatie en Toerisme (PReT)

  Dit platform beoogt de collectieve belangen te behartigen van alle op recreatie gerichte ondernemingen en  instellingen in Alphen aan de Rijn. Sinds dit jaar levert onze stichting de secretaris/penningmeester van deze stichting. Bereikte resultaten: het sluiten van een convenant tussen PReT en de Gemeente Alphen aan den Rijn, met een gezamenlijke actielijst voor 2015 en 2016 en overeenstemming over een uniforme toeristische bebording in de hele gemeente.

  Ondernemersvereniging VOA

  In 2014 is de stichting begunstigde geworden van VOA, de Alphense Ondernemers Vereniging, en wil zij actief contacten aangaan en onderhouden tijdens de VOA bijeenkomsten. Deze contacten helpen om van elkaar te leren en aandacht te vragen voor het open gebied rond Alphen aan den Rijn en met name de kansen om daar natuur en recreatie verder te ontwikkelen.

  Betrokkenheid personen en organisaties

  De stichting drijft geheel op de inzet van vrijwilligers. Hun aantal is circa 50. Er bestaat daarnaast de mogelijkheid om ‘Vriend van de Veenweiden’ te worden. Dat zijn al deze vrijwilligers en daarnaast personen die jaarlijks een bedrag van  € 25,-- en organisaties die jaarlijks een bedrag van € 50 doneren. Het aantal vrienden met een donatie is circa 25.    

  Bestuur

  Het bestuur van de stichting dient uit minimaal 3 personen te bestaan. In de loop van het verslagjaar is Chris Groesser als bestuurslid opgevolgd door Bart van Loon.

  Aan het eind van 2014 bestaat  het bestuur uit de volgende 7 personen:

  - Bas Wienbelt, voorzitter                                                - Bart van Loon, lid namens het IVN

  - Jan de Rijk, vicevoorzitter                                    - Pieter Janssen, lid

  - Cees Claessen, secretaris                                                - Evert Mol, lid                                   

  - Jaap Verkade, penningmeester                       

  Zij bundelen kennis van en ervaring in het besturen van organisaties van verschillende aard en omvang en beschikken over netwerken in de wereld van natuur- en milieueducatie, de lokale en provinciale politiek, het bedrijfsleven en instanties en personen sympathiserend met een bezoekerscentrum.     

  De bestuursleden zijn voor een periode van 4 jaar benoemd, maar daarna herbenoembaar. Hiervoor is een rooster van aftreden vastgesteld. Het bestuur heeft in het verslagjaar 6 keer vergaderd. Van die vergaderingen is steeds schriftelijk verslag gedaan. De hierna vermelde commissie en werkgroepen hebben regelmatig schriftelijk of via hun woordvoerder mondeling in de bestuursvergaderingen verslag uitgebracht.

   

  Interne organisatie

  Onder het bestuur functioneren aan het eind van het verslagjaar:

  a. activiteitencommissie

  Deze commissie bestaat uit: Pieter Janssen (coördinator), Cees Claessen, Han Hendrickx, Eline Hogendoorn, Evert Mol, Jan de Rijk en Pieter Verkade. De commissie initieert nieuwe en verzorgt vertrouwde activiteiten in en om het gebouw en  heeft in dat verband een Groene Hart café, de Lentemarkt en, samen met Kinderboerderij Zegersloot, een Herfstevenement georganiseerd. De commissie heeft in het verslagjaar 7 keer vergaderd.

  b. werkgroep tuinonderhoud

  Deze werkgroep bestaat uit: Jan de Rijk (coördinator), Kees l’Ami, Thea Biemans, Rinus Coesel, Gert de Geest, Jack en Jenny Heemskerk, Pieter Janssen, Eline Keppel, Truusje Langejan, Henry Loeters, Hugo van der Meer, Nanny Meyster, Evert Mol, Margriet van der Nagel, Wim van Ofwegen, de familie Otto en Pieter Verkade. De werkgroep verricht noodzakelijke werkzaamheden in de tuin rondom het gebouw.  

  c. werkgroep onderhoud

  Deze werkgroep bestaat uit: Jan de Rijk (coördinator), Dirk Scheer, Pieter Verkade en Dick Warmerdam. De werkgroep verzorgt het onderhoud aan het gebouw.

  d. werkgroep PR

  Deze werkgroep bestaat uit: Han Hendrickx (coördinator), Cees Claessen, Maarten Deul, Pim Hopman en Lidy Schoof. De werkgroep promoot de activiteiten van de stichting in de media alsook bij PReT en VOA, verzorgt het promotiemateriaal en heeft energie gestoken in de inhoudelijke invulling van het Groene Hart Café en aan de  ontwikkeling van een natuurquiz gewerkt. 

  e. deskundigen ICT en website

  Chris Groesser en Bart van Loon zijn verantwoordelijk voor het functioneren van ICT gestuurde onderdelen in de expositieruimte en voor het technisch beheer van de website. Han Hendrickx opereert als web redacteur met Maarten Deul op de achterhand. 

  f. coördinator BC

  Thea Biemans functioneert als coördinator BC. Zij regelt de dagelijkse gang van zaken in en om het BC en heeft contacten met gebruikers en nieuwe huurders van het gebouw. Om medische redenen is zij in het tweede halfjaar vervangen door Cees Claessen.      

  g. gastvrouwen en gastheren

  Circa 25 vrijwilligers zijn beschikbaar om bij toerbeurt tijdens de openingstijden van het bezoekerscentrum, op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag, in groepjes van twee gastvrouw of gastheer te zijn. Het rooster voor hun inzet verzorgt de coördinator BC. 

   

  Vrijwilligersbeleid

  Het vrijwilligersbeleid van de stichting is beschreven in een nota. Daarin is neergelegd dat er aandacht besteed moet worden aan werven, inwerken en behouden van vrijwilligers. De werving vindt vaak plaats onder vrienden en vriendinnen, soms via de Vrijwilligersbank van Stichting Participe. Deskundigen van het IVN verzorgen de informatie over nieuwe activiteiten, vooral voor de start van een wisselexpositie. De vrijwilligers van het IVN  en van de stichting hebben in augustus voor de 5e keer deel kunnen nemen aan de deze keer door het IVN georganiseerde vrijwilligersdag in Boskoop.   

  Aan de inzet en het humeur van de vrijwilligers is te zien dat zij graag voor de stichting werkzaam zijn.

   

   

  Gebouwen en natuurtuin 

   

  Gebouw en inrichting

  In het verslagjaar is aandacht geweest voor noodzakelijk onderhoud aan het gebouw en is aan een verdere upgrading van de expositieruimte en de cursuszaal gewerkt.  

   

  Natuurtuin                                   

  Na het besluit in 2013 om van de omgeving rond ‘de vlinder’ geen heemtuin maar een natuurtuin te maken is er op enkele plekken in de tuin nieuwe beplanting aangebracht, waardoor de belevings- en informatiewaarde van de natuurtuin groter zullen worden. Door het jaar is er onkruid gewied, het gras gemaaid, de heg geknipt, de gebouwomgeving en de looppaden van begroeiing ontdaan en de parkeerplaats ‘gegroend’. In de 3 moestuintjes wordt regelmatig geplant, gewied en geoogst, zodat kinderen van de IVN jeugdgroepen en Junis kunnen ervaren wat er in een cultuurtuintje zoal te beleven is. De tuin geniet in toenemende mate belangstelling van wandelaars.

  Amfitheater

  Op initiatief van het IVN en mede gefinancierd door het Rabobank Rijnstreekfonds is achter het gebouw in de tuin een houten halfrond amfitheater gerealiseerd. Deze plek voldoet inmiddels uitstekend als les- en werklocatie voor kinderen en als ontmoetingsgelegenheid voor, tijdens of na activiteiten in het gebouw en rond excursies in het aansluitende natuurgebied.

  De openingshandeling van het amfitheater

   

   

  Inhoudelijke activiteiten

   

  Vaste expositie

  De expositieruimte bevat een vaste inrichting, bestaande uit drie zgn. eilanden, elk met een apart thema: ‘historie’, ‘flora en fauna’ en ‘invloed van de mens’. De eilanden hebben ieder een instructieve interactieve toepassing. Tijdens de openingsuren van deze expositie maken de bezoekers een rondgang langs deze eilanden, nemen informatie op en testen hun kennis bij de interactieve elementen. De gastheren en gastvrouwen opereren dan vaak als vraagbaak en verwijzen bezoekers naar andere, omliggende mogelijkheden om Het Groene Hart, en daarbinnen de veenweiden, nader te leren kennen.    

   

  Wisselexposities

  De tentoonstellingswerkgroep van het IVN heeft onder het voor 2014 gekozen thema ‘Alphen ziet groen’ drie wisselexposities opgebouwd onder de titels ‘natuur in de nieuwe woonkernen’, ‘eetbaar groen’  en ‘recreëren in de natuur’. Bezoekers van deze wisselexposities kunnen langs panelen met informatie in woord en beeld lopen en treffen voorwerpen over het thema aan in de ruimte, aan de wanden of in enkele vitrines. Volwassenen kunnen hun kennis over het onderwerp vergroten en kinderen mogen platen of voorwerpen kleuren en die aan de expositie toe laten voegen.

  Eenmalige activiteiten

  Groene Hart Café

  In februari is een Groene Hart Café georganiseerd, mede ter gelegenheid van het 5 jaar bestaan van het gebouw.

  Zo’n 70 aanwezigen, BC vrijwilligers, vrienden van de veenweiden en genodigden, hebben genoten van de verhalen die Arjen Siebel heeft verteld over zijn ervaringen in de polders rond Alphen aan den Rijn en actief meegedaan aan het door Gerda Bonninga voorbereide maken van zaadbommetjes. De muzikale begeleiding is, zoals bij eerdere gelegenheden, verzorgd door het Matchbox-kwartet.   

  Verhalenverteller Arjen Siebel in zijn element

  Lentemarkt

  De jaarlijkse Lentemarkt in april heeft dit jaar last gehad van koud en regenachtig weer. Als gevolg daarvan is de belangstelling voor dit gebeuren duidelijk lager geweest dan in voorgaande jaren maar dat heeft verschillende kraamhouders niet weerhouden om voor de activiteit in het najaar weer in te tekenen.   

  Herfstevenement

  In goed overleg met de naastgelegen kinderboerderij zijn de dierendag en de BC herfstmarkt op een zondag in oktober samengebracht tot het eerste Herfstevenement. In en rond ‘de vlinder’ en aan een zijde van het pad naar de kinderboerderij hebben aanbieders van natuur-, streek- en kunstnijverheidsproducten goede zaken kunnen doen omdat het fraaie weer honderden bezoekers op de been heeft kunnen brengen.            

  Flinke belangstelling voor de kramen met producten

   

  Gemaakte afspraken

   

  Overeenkomst met IVN

  Met het IVN is indertijd afgesproken dat kundige IVN leden ingezet kunnen worden als natuurgids bij door de stichting georganiseerde activiteiten, periodiek beschikbaar zijn voor het geven van natuureducatie aan de kinderen van de thema BSO natuur en milieu en lezingen verzorgen in het kader van de opleiding, die de stichting haar vrijwilligers aanbiedt.

  Begin 2014 is met het bestuur van deze vereniging overeengekomen om deze overeenkomst om te zetten in een die gebaseerd is op de aan elkaar geleverde diensten. Het IVN betaalt nu een vergoeding voor het gebruik van ruimten aan de stichting die op haar beurt aan het IVN een vergoeding afdraagt voor de inzet van zijn natuurgidsen bij de natuurcomponent van Junis en bij de door de stichting georganiseerde excursies.        

   

   

  Overeenkomst met Junis

  Met Junis, voorheen Stichting Kinderopvang Alphen aan den Rijn (SKA), is overeengekomen dat het eind 2014 aflopende contract met 1 jaar is verlengd. Als gevolg van de gezamenlijke inzet in 2013 van enthousiaste mensen binnen Junis en het IVN is de belangstelling voor kinderopvang met een natuurcomponent in 2014 toegenomen waardoor de huurprijs, die deels afhankelijk is van het aantal kinderen, naar boven bijgesteld is kunnen worden.  Het contract voorziet in de huisvesting in gebouw ‘de vlinder’ van de thema BSO natuur en milieu. Kinderen worden in deze opvang door gediplomeerde gidsen van IVN Alphen aan den Rijn voorgelicht en ondernemen allerlei activiteiten om kennis te vergaren op de gebieden natuur, milieu en duurzaamheid. De coördinator van de IVN jeugdgroepen heeft een aantal collega’s om zich heen verzameld zodat iedere week een gids aanwezig is om met de kinderen een natuuronderwerp in het gebouw of buiten te laten ervaren. Deze intensieve samenwerking  heeft er toe geleid dat deze vestiging in juli beoordeeld en glanzend geslaagd is voor het Kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang. Een compliment aan allen die daaraan bijgedragen hebben.

  Kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang bij de ingang

  Overeenkomst met Rabo Rijnstreekfonds

  Dit fonds heeft een aanvraag van de stichting gehonoreerd om informatiepanelen in de natuurtuin en bij het insectenhotel te plaatsen, rekken voor folders en brochures in ‘de vlinder’ aan te schaffen en boeken voor de bibliotheek te kopen. De informatiepanelen zijn nog niet geplaatst. Deze investeringen helpen om gasten van het bezoekerscentrum nog beter geïnformeerd te laten genieten van wat onze Groene Hart omgeving te bieden heeft.       

  Bijdragen van sponsoren

  Het Groene Hart Café is voor onze vrienden en vrijwilligers mogelijk gemaakt doordat alle hapjes gesponsord zijn door Landwinkel Landlust en  Keurslager Loek van Vliet. Deze sponsoren van het Bezoekerscentrum zorgen er iedere keer voor dat ook de inwendige mens van onze gasten in het Café niets te kort komt.

  Multicopy uit Alphen aan den Rijn, is een nieuwe sponsor. Het bedrijf ondersteunt ons bij het opmaken van drukwerk en verzorgt het eerste klas printen van folders en posters in de wisselexposities.

   

   

  Enkele resultaten

   

  Gebruik ruimten

  Het  IVN maakt regelmatig gebruik van de linkerzaal voor vergaderingen en lezingen en als punt van samenkomst voor excursies. Daarnaast wordt deze ruimte door enkele Alphense politieke partijen gehuurd voor bezinningsdagen, vergaderingen en ontvangsten. Verder gebruikt de vereniging Groei en Bloei de ruimte voor jaarvergadering, workshops en presentaties en houdt een diëtistenorganisatie hier zijn werkvergaderingen. Op incidentele basis wordt de ruimte gehuurd door groepen of personen voor een inhoudelijke bijeenkomst, om elkaar te ontmoeten of om bij een familiegebeurtenis feestelijk stil te staan. De bezettingsgraad is licht stijgende.

   

  Bezoekersaantallen

  Er wordt aantekening gemaakt van het aantal bezoekers. In totaal hebben circa 5.600 personen, vaak in gezinsverband, de expositieruimte en natuurtuin tijdens de openingsuren bezocht. Ten opzichte van 2013 is dat een lichte daling. Daar staat tegenover dat de belangstelling van ruim 1.000 personen voor georganiseerde evenementen beduidend hoger ligt dan in 2013.  Niet verwonderlijk is dat het bezoekerscentrum van mei t/m september grotere aantallen trekt en dat de winterperiode vrij rustig is.

   

  Verkopen 

  In overleg met IVN Nederland is een voorraad artikelen aangelegd. Die is uitgebreid met beschrijvingen van wandel- en fietstochten in de regio en met van De Bruggen in Vlaardingen betrokken vogelhuisjes en vogelvoederplanken. Aan de balie zijn deze artikelen tegen bescheiden prijzen te koop.

  Vastgesteld in de bestuursvergadering van 3 februari 2015. 

 • Groot eierfeest !

   

  image001.jpg

  De IVN jeugdwerkgroep bestaat dit jaar 30 jaar en viert dat met met een groot feest.

  Alle kinderen en (groot)ouders zijn welkom bij het grote eierfeest, je hoeft geen lid van IVN te zijn.  De deelname is gratis.

  Officiële opening van het feest is om 10.30 uur

  Arjan Siebel, de VERhaler-verteller zal deze dag officieel openen door voor de kinderen een verhaal te vertellen dat natuurlijk gaat over ……. Wil je daarbij zijn, zorg dan dat je er op tijd bent. 

   

  Op Paaszaterdag 19 april van 10.30 - 16.00 en op Paasmaandag 21 april van 14.00 - 16.00 uur zijn in en rond de tuin van 'de vlinder' 15 natuurgetrouwe vogelnesten met eieren ‘verstopt’. Bij elk nest hangen twee beschrijvingen met foto's van de vogel die bij dat nest hoort. Een eenvoudige beschrijving voor kinderen van 4-8 jaar en een iets moeilijkere voor 8-12 jaar. De naam van de vogel staat er niet bij. Die moeten de kinderen raden en op een zoekkaart invullen. Het is een activiteit voor kinderen, die daarbij geholpen worden door hun ouders of andere begeleiders. Als de kinderen alle namen hebben ingevuld, krijgen ze wat lekkers. Er zijn veel vrijwilligers/begeleiders 

  om te helpen bij de zoektocht.

  Binnen mogen de kinderen nog iets voor Pasen knutselen. Natuurlijk is er voor ouders en kinderen gratis drinken met Paaslekkers.

  Grote kleurwedstrijd en WIN een KINDERFEESTJE in de natuur

  Op onze IVN-website www.ivn.nl/alphenaandenrijn

  en via onze facebookpagina's van het IVN Alphen aan den Rijn www.facebook.com/ivn.alphenaandenrijn en de Fladderaars en Vlinderswww.facebook.com/fladderaars.ivn

  kun je vanaf 5 april een speciaal voor ons gemaakte kleurplaat downloaden. Ook ligt de kleurplaat in de Vlinder om op te halen of daar te kleuren op de openingsdagen van BC De Veenweiden. 

  Lever deze kleurplaat in op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddagen tijdens de openingstijden van het bezoekerscentrum of neem de kleurplaat mee tijdens het eierzoekfeest. We hangen ze dan op in het Vlinder. En je maakt kans een op een kinderfeestje in de natuur voor 8 personen onder leiding van een jeugdbegeleider ! En voor de niet-hoofdprijswinnaars zijn er verder zijn er nog een aantal heel leuke natuurprijzen.

 • Jaarrekening 2013

  Balans, staat van baten & lasten en toelichting2013

  Bezoekerscentrum de Veenweiden

   

               
      31-dec-13     31-dec-12  
       
  bezoekerscentrum            
  bouwkosten 379.531     379.531    
  ontvangen bijdragen/subsidies -379.531     -379.531    
      0     0  
  inrichting bezoekerscentrum            
  kosten inrichting 35.074     35.074    
  ontvangen bijdragen/subsidies -35.074     -35.074    
      0     0  
  heemtuin            
  kosten aanleg heemtuin 31.372     31.372    
  ontvangen bijdragen/subsidies -27.184     -27.184    
  uit bestemmingsreserve tekort aanleg heemtuin -4.188     -4.188    
      0     0  
  sedumdak/zonnecollectoren            
  kosten aanleg sedumdak en zonnecollectoren 22.547     22.547    
  ontvangen bijdragen/subsidies -15.500     -15.500    
  uit bestemmingsreserve tekort aanleg sedumdak en zonnecollectoren -7.047     -7.047    
      0     0  
  totaal materiële vaste activa   0     0  
               
               
  te ontvangen bijdragen/subsidies            
  Rabobank Rijnstreekfonds, projectfinanciering "Beleef het Groene Hart" 0     3.500    
      0     3.500  
  debiteuren            
  Junis telefoonkosten 59     66    
  Junis lesprogramma 675     585    
  IVN koffie en theegebruik 19     8    
  IVN aandeel kosten exposities 361     0    
  Jet Vervloet gebruik bezoekerscentrum 37     30    
  Hospicegroep gebruik bezoekerscentrum 89     0    
  Groen Links gebruik bezoekerscentrum 139     0    
  D66 gebruik bezoekerscentrum 118     94    
      1.497     783  
  voorraden            
  brochures en verkoopmaterialen 2.200     2.450    
  ontvangen bijdragen/subsidies 2.025     2.025    
      175     425  
  overige vorderingen en overlopende activa            
  rente spaarrekening 507     697    
  teruggaaf energiebelastingen 2.003     0    
      2.510     697  
  liquide middelen            
  kas 380     204    
  Rabobank 50.972     47.365    
      51.352     47.569  
  totaal activa   55.534     52.974  
               
      31-dec-13     31-dec-12  
       
               
  stichtingsvermogen            
  overige reserves            
  stand begin boekjaar 3.485     3.332    
  exploitatieresultaat 467     153    
  stand eind boekjaar   3.952     3.485  
               
  bestemmingsreserves            
  groot onderhoud bezoekerscentrum en heemtuin 6.000     4.000    
      6.000     4.000  
               
  langlopende schulden            
  obligatielening 33.000     33.000    
      33.000     33.000  
               
  kortlopende schulden            
  crediteuren 944     176    
               
  nog te besteden bijdragen/subsidies:            
  VSB Fonds 6.382     6.743    
  Provincie Zuid-Holland bebording 402     706    
  Rabobank Rijnstreekfonds, projectfinanciering "Beleef het Groene Hart" 3.500     3.500    
               
  overige overlopende passiva            
  rente obligatielening 1.320     1.320    
  rente en kosten bank 34     44    
      12.582     12.489  
  totaal passiva   55.534    

  52.974

   

                                     
  STAAT VAN BATEN EN LASTEN   2013     2009   2008       2013     2012     2014
      realisatie     begroting   realisatie       begroting     realisatie     begroting
                                     
  inkomsten            
                                     
  gebruik ruimten                                  
  Junis 6.504     10.000           6.800     10.596     6.300  
  IVN 0                 0     0     1.800  
  overigen 2.637     3.150           2.000     1.735     2.500  
      9.141     13.150           8.800     12.331     10.600
                                     
  excursies/lesprogramma's   2.100     1.000           1.200     1.471     1.200
                                     
  koffie/theevoorziening                                  
  doorberekend aan gebruikers 1.674                       1.040        
  inkoop -458                       -512        
  verbruik bestuur 75                       75        
      1.291     500           500     603     1.000
                                     
  verkoop brochures en materialen                                  
  verkoop brochures en materialen 1.901                 1.000     927     1.700  
  inkoop brochures en materialen -1.607                 -900     -822     -1.400  
      294     0           100     105     300
                                     
  ontvangen exploitatiebijdragen                                  
  opbrengst lente/herfstmarkt -110                 0     0     0  
  vrienden van' en overige giften 1.334           289     200     122     200  
      1.224                 200     122     200
                                     
  rente spaarrekening Rabobank   507     0   1.799       800     697     600
                                     
  totaal inkomsten   14.557     14.650   2.088       11.600     15.329     13.900
                                     
                                     
      2013     2009   2008       2013     2012     2014
      realisatie     begroting   realisatie       begroting     realisatie     begroting
  uitgaven            
                                     
  symposia                                  
  uitgaven activiteitencommissie 0     pm           4.000     0     2.000  
  kosten exposities 722                 1.000     888     1.000  
  aandeel IVN -361                 -500     0     -500  
  bijdrage VSB Fonds -361     pm           -4.500     -888     -2.500  
      0     0           0     0     0
                                     
  bebording en boekwerken 304                             3.902  
  bijdrage Provincie/Rabo Rijnstreekfonds -304                             -3.902  
      0                 0     0     0
                                     
  onderhoud bezoekerscentrum en inrichting   2.352     4.000           2.000     565     2.000
  onderhoud sedumdak   0                 1.000     0     500
  onderhoud heemtuin   896                 750     181     750
  verzekeringen   1.741     1.600           2.000     1.762     1.300
  vaste lasten   1.232     1.000           1.200     1.167     1.200
  beveiligingskosten   400     0           400     651     400
  energiekosten   3.713     2.000           2.500     3.094     3.200
  teruggaaf energiebelastingen   -2.003                 0     0     0
  water   253     0           250     243     260
                                     
  telefoonkosten 764     0                 817        
  doorberekende telefoonkosten gebruikers -111     0                 -173        
      653     0           650     644     660
                                     
  kosten automatisering   526     0           500     264     500
  bestuurskosten / PR   396     1.500           750     736     500
  kosten vrijwilligers   382                 500     301     500
  diverse exploitatiekosten   90     6.550   2.084       680     83     670
  rente en kosten Rabobank   139     0   203       100     165     140
  rente obligatielening   1.320                 1.320     1.320     1.320
  totaal uitgaven   12.090     16.650   2.287       14.600     11.176     13.900
                                     
  exploitatiesaldo   2.467     -2.000   -199       -3.000     4.153     0
                                     
                                     
      2013     2009   2008             2012      
      realisatie     begroting   realisatie             realisatie      
  bestemming exploitatiesaldo:                        
                                     
  naar bestemmingsreserve groot onderhoud                                  
  bezoekerscentrum en heemtuin   2.000         0             4.000      
                                     
  naar overige reserves   467         -211             153      
      2.467         -211             4.153  

  TOELICHTING OP DE BALANS EN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

  Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

  De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van richtlijn C1 voor de jaarverslaglegging van kleine organisaties zonder winststreven.

  De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met ontvangen investeringssubsidies en bijdragen en de cumulatieve afschrijvingen.

  De vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voorzover nodig onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. Indien niet anders is vermeld hebben de vorderingen een looptijd korter dan één jaar.

  De langlopende en kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

  Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-opbrensten en de kosten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
  Baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

  Materiële vaste activa

  De kosten van de bouw en inrichting van het bezoekerscentrum zijn volledig gedekt door daartoe ontvangen investeringssubsidies en -bijdragen.

  Van de kosten van de aanleg van de heemtuin is een bedrag van4.188 niet gedekt
  door investeringssubsidies en -bijdragen.
  Het tekort is in het boekjaar 2010 ineens ten laste van de daartoe gevormde bestemmingsreserve gebracht.

  Van de kosten van aanleg van het sedumdak en de zonnecollectoren is een bedrag van
  7.047 niet gedekt door investeringssubsidies en -bijdragen.
  Het tekort is in het boekjaar 2010 ineens ten laste van de daartoe gevormde bestemmingsreserve gebracht.

  Subsidies en bijdragen

  In het boekjaar 2010 is een investeringssubsidies ontvangen van de Gemeente Alphen aan den Rijn van44.000 ter financiering van het tekort op de bouw- en inrichtingskosten.
  Van IVN Alphen aan den Rijn e.o. is een investeringssubsidie ontvangen voor de aanleg van
  een steiger van
  1.500.

  De Provincie Zuid-Holland heeft in 2010 een projectsubsidie verstrekt van7.875 ter financiering van de basisvoorraad brochures en verkoopmaterialen, bebordingen en het tekort op de aanleg

  van de heemtuin. Ultimo 2013 is een bedrag van€402(ultimo 2012706) nog niet uitgegeven. Van Stichting Community Service is in 2010 een exploitatiebijdrage ontvangen van2.500.

  Alle toegezegde subsidies en bijdragen zijn definitief vastgesteld en inmiddels ook afgerekend.

  Van de projectfinanciering van het VSB Fonds Alphen aan den Rijn is ultimo 2013 nog een
  bedrag van
  6.382 (ultimo 20126.743) niet uitgegeven. In de volgende boekjaren zal dit bedrag conform de doelstelling worden besteed.

  Door het Rabobank Rijnstreekfonds is in 2012 een projectfinanciering toegezegd van3.500 bedoeld voor uitbouw van "Beleef het Groene Hart" informatie en activiteiten in en om het bezoekerscentrum.
  Dit bedrag is in 2013 ontvangen en zal in 2014 conform de doelstelling worden besteed.

  Obligatielening

  Door de Stichting Bezoekerscentrum De Veenweiden is in het boekjaar 2010 een obligatielening uitgegeven tot een bedrag van33.000, zulks ter tijdelijke financiering van de tekorten op investeringen in materiële vaste activa en als algemene financiële buffer.
  Omdat de bedoelde tekorten alsnog uit investeringssubsidies en uit de exploitatie zijn

  bekostigd, is de hoofdsom van de obligatielening nog volledig beschikbaar.

  Terzake de obligatielening is een reglement opgesteld d.d. 15 februari 2010. De looptijd van de obligatielening is 15 jaar. Jaarlijks, voor het eerst in 2015, worden in de maand december tenminste één/tiende van het aantal geplaatste obligaties uitgeloot en tegen de nominale waarde afgelost. Het bestuur kan besluiten een hoger aantal obligaties uit te loten en af te lossen.

  Op de obligaties wordt jaarlijks een rente uitgekeerd van 4%. De rente is gedurende de gehele looptijd van de obligatielening vast.

  Stichtingsvermogen

  De overige reserves staan het bestuur ter vrije besteding.

  De bestemmingsreserves betreffen door het bestuur gesepareerde middelen met een bepaald bestedingsdoel.

  Medewerkers en beloning bestuurders

  Bij Stichting Bezoekerscentrum De Veenweiden zijn geen werknemers in dienst. De aan de bestuurders van de stichting betaalde beloning bedraagt nihil.